ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Општа патологија 8.13
    Број на оцени: 640
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.14
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.25
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.12
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.01
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 46
Големи 55
Соодветни 49
Просечни 6
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 44
Големи 53
Соодветни 55
Просечни 4
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 78
80%-60% 59
60%-40% 18
40%-20% 3
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 120
80%-60% 25
60%-40% 11
40%-20% 2
20%-0% 2