ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Микробиологија и имунологија 9.32
    Број на оцени: 396
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.34
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.31
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.19
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.41
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 13
Соодветни 70
Просечни 5
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 11
Соодветни 72
Просечни 5
Мали 6
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 60
80%-60% 28
60%-40% 6
40%-20% 2
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 80
80%-60% 14
60%-40% 2
20%-0% 3