ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Микробиологија и имунологија 8.65
    Број на оцени: 412
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.13
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.14
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.21
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.08
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 8
Големи 17
Соодветни 69
Просечни 8
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 8
Големи 13
Соодветни 70
Просечни 10
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 62
80%-60% 34
60%-40% 5
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 93
80%-60% 6
60%-40% 1
40%-20% 1
20%-0% 2