ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Ергономија 9.25
    Број на оцени: 312
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.37
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.22
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.04
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.36
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 4
Големи 3
Соодветни 61
Просечни 5
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 4
Големи 3
Соодветни 59
Просечни 6
Мали 6
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 51
80%-60% 13
60%-40% 11
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 58
80%-60% 6
60%-40% 8
20%-0% 6