ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Ергономија 9.22
    Број на оцени: 440
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.43
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.16
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.99
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.31
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 4
Големи 12
Соодветни 74
Просечни 11
Мали 9
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 11
Соодветни 71
Просечни 11
Мали 12
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 62
80%-60% 27
60%-40% 8
40%-20% 7
20%-0% 6
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 71
80%-60% 20
60%-40% 9
40%-20% 3
20%-0% 7