ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Ергономија 8.40
    Број на оцени: 270
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.53
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.34
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.15
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.57
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 2
Соодветни 53
Просечни 6
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 1
Соодветни 55
Просечни 4
Мали 6
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 49
80%-60% 14
60%-40% 3
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 58
80%-60% 5
60%-40% 2
20%-0% 3