ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Хистологија и ембриологија 8.69
    Број на оцени: 452
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.87
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.79
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.53
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.58
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 14
Големи 37
Соодветни 54
Просечни 5
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 16
Големи 32
Соодветни 57
Просечни 3
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 59
80%-60% 36
60%-40% 11
40%-20% 3
20%-0% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 79
80%-60% 21
60%-40% 7
40%-20% 2
20%-0% 4