ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Хистологија и ембриологија 8.95
    Број на оцени: 656
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.07
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.04
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.97
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.73
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 26
Големи 36
Соодветни 86
Просечни 11
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 21
Големи 33
Соодветни 94
Просечни 11
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 100
80%-60% 48
60%-40% 11
40%-20% 4
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 128
80%-60% 26
60%-40% 7
40%-20% 1
20%-0% 2