ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Физиологија 1 9.33
    Број на оцени: 356
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.44
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.42
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.36
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.12
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 12
Големи 15
Соодветни 58
Просечни 3
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 10
Големи 15
Соодветни 59
Просечни 4
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 61
80%-60% 21
60%-40% 5
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 78
80%-60% 7
60%-40% 2
40%-20% 1
20%-0% 1