ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Физиологија 1 9.11
    Број на оцени: 456
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.21
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.16
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.07
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.02
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 12
Големи 21
Соодветни 70
Просечни 9
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 12
Големи 20
Соодветни 74
Просечни 6
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 82
80%-60% 24
60%-40% 7
40%-20% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 97
80%-60% 9
60%-40% 7
40%-20% 1