ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Анатомија 1 9.11
    Број на оцени: 628
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.09
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.16
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.15
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.04
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 25
Големи 41
Соодветни 68
Просечни 12
Мали 11
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 21
Големи 30
Соодветни 83
Просечни 13
Мали 10
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 93
80%-60% 29
60%-40% 22
40%-20% 8
20%-0% 5
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 106
80%-60% 19
60%-40% 20
40%-20% 7
20%-0% 5