ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Анатомија 1 8.98
    Број на оцени: 560
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.16
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.92
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.01
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.83
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 30
Големи 31
Соодветни 66
Просечни 8
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 26
Големи 29
Соодветни 72
Просечни 9
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 80
80%-60% 41
60%-40% 13
40%-20% 3
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 101
80%-60% 20
60%-40% 12
40%-20% 3
20%-0% 4