ЗА СИТЕ НАСОКИ
  ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  вкупно   Просек (вк. збир на оцени / број оцени)
Студенти 516 Средна оцена предмети 8.95 (122993 / 13744)
Предмети 71 Средна оцена професори 9.23 (232516 / 25195)
Професори 156 Средна оцена асистенти 9.27 (231276 / 24955)
Асистенти 166    
Коментари 60    
Внесени одговори  77638    
       
    Средна оцена 9.15