ЗА СИТЕ НАСОКИ
  ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  вкупно   Просек (вк. збир на оцени / број оцени)
Студенти 517 Средна оцена предмети 8.96 (92790 / 10360)
Предмети 56 Средна оцена професори 9.25 (182123 / 19690)
Професори 112 Средна оцена асистенти 9.3 (171128 / 18410)
Асистенти 115    
Коментари 89    
Внесени одговори  58820    
       
    Средна оцена 9.17