ЗА СИТЕ НАСОКИ
  ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  вкупно   Просек (вк. збир на оцени / број оцени)
Студенти 516 Средна оцена предмети 8.87 (125366 / 14136)
Предмети 66 Средна оцена професори 9.16 (243839 / 26625)
Професори 146 Средна оцена асистенти 9.19 (250229 / 27220)
Асистенти 168    
Коментари 76    
Внесени одговори  82117    
       
    Средна оцена 9.07