ЗА СИТЕ НАСОКИ
  ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  вкупно   Просек (вк. збир на оцени / број оцени)
Студенти 517 Средна оцена предмети 8.78 (106281 / 12100)
Предмети 63 Средна оцена професори 9.16 (206422 / 22530)
Професори 110 Средна оцена асистенти 9.22 (202602 / 21970)
Асистенти 118    
Коментари 72    
Внесени одговори  68700    
       
    Средна оцена 9.05