ЗА СИТЕ НАСОКИ
  ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  вкупно   Просек (вк. збир на оцени / број оцени)
Студенти 517 Средна оцена предмети 8.9 (126811 / 14248)
Предмети 64 Средна оцена професори 9.27 (238292 / 25710)
Професори 150 Средна оцена асистенти 9.27 (238858 / 25770)
Асистенти 167    
Коментари 83    
Внесени одговори  79976    
       
    Средна оцена 9.15