ЗА СИТЕ НАСОКИ
  ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  вкупно   Просек (вк. збир на оцени / број оцени)
Студенти 517 Средна оцена предмети 8.75 (117465 / 13425)
Предмети 74 Средна оцена професори 8.97 (408442 / 45534)
Професори 149 Средна оцена асистенти 9.1 (218808 / 24050)
Асистенти 154    
Коментари 68    
Внесени одговори  96439    
       
    Средна оцена 8.94