E-library

Акрилати: наши експерименти и искуства со нив Категорија Mагистерски труд Автор: Ѓеровски Бобан Преземи
No Image Available Орална халитоза-показател на оралното здравје Категорија Mагистерски труд Автор: Доковска Христи Преземи
No Image Available Улогата на масло од канабис во терапија на оралниот мукозит Категорија Mагистерски труд Автор: Младеновски Марко Преземи
No Image Available Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна... Категорија Mагистерски труд Автор: Алексовска Ѓорѓиевска Александра Преземи
Пародонтологија – СЗТ Категорија Учебник Автор: Ивановски Ќиро, Пандилова Маја, Пешевска Снежана, Еленчевски Сашо, Коруноска С. Весна Преземи
Дентални материјали – заботехнички и клинички Категорија Учебник Автор: Ковачевска Гордана, Мијоска Анета Преземи
No Image Available Проценка на денталното здравје на 12 годишни деца во Тетово,... Категорија Mагистерски труд Автор: Димитриевски Денис Преземи
No Image Available Детекција и типизација на хуман папилома вирусот (ХПВ) кај оралните... Категорија Докторска дисертација Автор: Зендели-Беџети Линдита Преземи
No Image Available Ефект на нехируршкиот пародонтален третман без и со ласер терапија... Категорија Докторска дисертација Автор: Буњаку Висар Преземи
No Image Available Орален статус кај деца на школска возраст од рурална област... Категорија Mагистерски труд Автор: Ѓоргиевска Славица Преземи
No Image Available Улогата на оклузалната траума врз пародонталното здравје Категорија Mагистерски труд Автор: Неџипи Надире Преземи
No Image Available Анализа на одредени ризик фактори за фрактура на керамиката кај... Категорија Mагистерски труд Автор: Шаќири Саљајдин Преземи
No Image Available Застапеност на кариесот на раното детство кај деца на 3-6... Категорија Mагистерски труд Автор: Сулејмани Арјета Преземи
No Image Available Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени... Категорија Докторска дисертација Автор: Денкова Наташа Преземи
No Image Available Клинички и микробиолошки ефекти на Fidelis III Nd Yag ласерот... Категорија Mагистерски труд Автор: Бучковска Ана Преземи
No Image Available Орално-гастрична афекција со helicobacter pillory Категорија Mагистерски труд Автор: Јусуфи Зана Преземи
No Image Available Форензичка ДНК анализа на забите Категорија Докторска дисертација Автор: Спиров Ванчо Преземи
No Image Available Прогностичка сигнификантност на DNA-метилацијата и нивото на тумор-супресивни miRNA кај... Категорија Докторска дисертација Автор: Двојаковска-Божовиќ Сузана Преземи
No Image Available Процена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на... Категорија Докторска дисертација Автор: Ставрева Наташа Преземи
No Image Available Влијанието на плунката на застапеноста на денталниот кариес Категорија Mагистерски труд Автор: Митушевска Елена Преземи
Клиничка пародонтологија – интерна скрипта Категорија Учебно помагало Автор: Пандилова Маја, Поповска Мирјана, Ивановски Ќиро, Георгиева Силвана, Пешевска Снежана, Атанасовска - Стојановска Анета Преземи
Клиничка пародонтологија – практикум Категорија Учебно помагало Автор: Дирјанска Катарина, Радојкова Николовска Вера, Ристоска Стевица, Миндова Соња, Стефановска Емилија, Митиќ Кристина Преземи
Стоматолошка рендгенологија Категорија Учебник Автор: Стевановиќ Марија Преземи
No Image Available Анализа на дентални лакови во три етнички групи Категорија Mагистерски труд Автор: Јонузи Семра Преземи
No Image Available Анализа на промените на емајлот при различни протоколи на белење... Категорија Mагистерски труд Автор: Цоцеска Емилија Преземи
No Image Available Влијание на мотивирачко интервју врз одржувањето на оралната хигиена кај... Категорија Mагистерски труд Автор: Величковска Катерина Преземи
No Image Available Клинички, биохемиски и микробиолошки испитувања во салива и плак кај... Категорија Mагистерски труд Автор: Сулејмани Мерита Преземи
No Image Available Состојбата на хигиената во оралната празнина кај пациенти со фиксни... Категорија Mагистерски труд Автор: Тантуровски Филип Преземи
No Image Available Евалуација на јачината на керамичко – цементното поврзување кај целосно... Категорија Докторска дисертација Автор: Бајрактарова - Ваљакова Емилија Преземи
No Image Available Евалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните импланти Категорија Докторска дисертација Автор: Велевска – Стефковска Даниела Преземи
No Image Available Компаративна анализа на механичките особини на различните видови колчиња Категорија Mагистерски труд Автор: Јуруковска Шотаровска Весна Преземи
No Image Available Резултати од примена на адин импланти кај парцијални и тотални... Категорија Mагистерски труд Автор: Селими Мирлинд Преземи
Претклиничка пародонтологија – Интерна скрипта од вежби Категорија Учебно помагало Автор: Ивановски Ќиро Преземи
No Image Available Дисфункција на виличниот зглоб Категорија Книга од стручна област Автор: Гугувчевски Љубен Преземи
Стоматолошка фармакологија Категорија Учебник Автор: Георгиева Силвана, Муратовска Илијана Преземи
No Image Available Оралното здравје кај институционализираните стари лица Категорија Mагистерски труд Автор: Петровски Михајло Преземи
No Image Available Анализа на фиксно -протетските надоместоци носени од 5 до 10... Категорија Mагистерски труд Автор: Ибраими Џелал Преземи
No Image Available Евалуација на ефектите од додавање на антимикробни соединенија во средства... Категорија Mагистерски труд Автор: Пауновска-Стојановска Мирјана Преземи
No Image Available Ефектот на фотодезинфекцијата со помош на диоден ласер врз анаеробната... Категорија Mагистерски труд Автор: Пеливановска Зорица Преземи
No Image Available Преваленца на забниот кариес кај првиот траен молар на 8... Категорија Mагистерски труд Автор: Рамбабова Емилија Преземи
No Image Available Компаративна анализа на оралното здравје кај деца од урбана и... Категорија Mагистерски труд Автор: Сакипи Ќенан Преземи

Records from the past testify that the library of the Faculty of Dentistry in Skopje was founded in 1977. Prof. Ljupka Matovska, PhD, then assistant, is the first initiator for the activities directed towards obtaining literature available for the education of the academic personnel. The library of the Faculty of Dentistry offers permanent utilization of the books which form the first literary fund of the newly-founded database at the Faculty of Dentistry. Besides its independent supply of new books and journals, the library’s fund has been expanding with the heartly help of many institutions (French Educational Center in Skopje, American Educational Center in Skopje, Home of Macedonia’s Emigrants, FDI World Dental Federation), donations from readers and alumni. The librarian of many years, Lidija Trajkovska, left a major imprint in library science. She took part not only in organizing and running the library but also in the scientific research work by wholeheartedly helping the teaching – scientific staff in their literary searches in times when the library’s fund was the dominating source of data. The monographs written on the occasion of jubilee anniversaries, the bibliographies in which she was actively involved together with the editorship, remain as a lasting legacy of the Faculty.

Something else worth pointing out is the extension of the opus of literature necessary for the studies at the Faculty of Dentistry made possible with the project “Translation of over 1050 vocational and scientific books and textbooks which are used in the renowned universities”. The project was made possible by the Government of the Republic of North Macedonia in the period from 2008 to 2017.

Today, the library is, again, situated at the Public Health Organization Dental Clinical Center “St. Pantelejmon” and it is available daily for its users as a place where they can search for some of the publications from the library’s fund, as a place where they can find materials for utilization or borrow some from the library’s fund which is open for external use as well.

In accordance with contemporary times, efforts are being made to found an e-library available at the Faculty’s website. With that being said, there are already some publications available such as habilitation, master’s and doctoral theses defended at the Faculty of Dentistry, review of textbooks and study guides, practicums, atlases, dictionaries and monographs as well as the Macedonian dental review and the repository of written papers.

Something that is of great importance for the teaching process is the availability of some of the textbooks, study guides and bundles of materials which are in electronic format which can be used for free.

A benefit for the teaching-scientific staff at the Faculty of Dentistry from October 2019 is the access to the Hinari database which, by using the available computers at the Faculty, enables them to search for and deepen their knowledge with contemporary literary data and which also encourages them to do new research.

No less important is that the students of all study programs at the Faculty can take advantage of the six computers available in the library to visit the Hinari database so they can use it for their educational purposes.