Завршна сметка

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во продолжение се завршните сметки за 2017 година на Универзитетот „Св. Кирил Read more

Совет за докторски студии

Состав на Советот за докторски студии: проф. д-р Владимир Поповски- Раководител на Советот проф. д-р Александар Грчев, проф. д-р Марија Ставановиќ, проф. д-р Златко Георгиев, проф. д-р Лидија Кануркова, проф д-р Билјана Капушевска, проф. д-р Весна Коруноска Стевковска, проф. д-р Read more

I колоквиумска недела – зимски испитен рок 2018/19 – СЗТ

I колоквиумска недела Технологија на фиксни протези-мостови Пародонтологија Заботехнички апарати и инструменти Медицинска етика и психологија Протетичка естетика Технологија на мобилни протези – тотална протеза Реконструктивни дентални процедури

I колоквиумска недела во учебна 2018/19 – ССС – ОХ

I колоквиумска недела Орална биохемија и физиологија Медицинска етика и психологија Стоматолошка фиксна протетика 1 Фармакологија Детска стоматологија Дентална патологија Контрола на преносливи инфекции во стоматологијата Ергономија Забоздравство во заедницата

I колоквиумска недела во учебна 2018/19 – ДДМ 5-годишни

I колоквиумска недела Ортодонција 2 ОМП 1 Забоздравство во заедницата Клиничка мобилна протетика – тотална протеза Претклиничка орална хирургија Клиничка ендодонција 1 Детска стоматологија 1 Клиничка фиксна протетика Ергономија Претклиничка фиксна протетика (коронки)

I колоквиумска недела во учебна 2018/19 – ДДМ 6-годишни

I колоквиумска недела Ортодонција 2 ОМП 1 Забоздравство во заедницата Клиничка мобилна протетика – тотална протеза Претклиничка орална хирургија Клиничка ендодонција 1 Детска стоматологија 1 Клиничка фиксна протетика Ергономија Претклиничка фиксна протетика (коронки)

Општо – III циклус

Целиот елаборат за III циклус на студии, акредитиран 2018 година, може да го превземете тука. Целиот елаборат за III циклус на студии, акредитиран во 2011 година, може да го превземете тука.  

Уписи – трет циклус

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година