Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/2019 – СЗТ

  I семестар (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Анатомија и физиологија на џвакален систем 10.06.2019 г. Морфологија на заби 1 11.06.2019 г. Заботехнички апарати и инструменти 12.06.2019 г. Медицинска психологија со медицинска етика 19.06.2015 г. Англиски јазик Read more

Предмети кои се слушале во летниот семестар 2018/2019 – СЗТ

II семестар 1-ва колоквиумска недела Технологија на заботехнички материјали 1 05.04.2019 г. превземи Морфологија на заби 2 / Технологија на фиксни протези (коронки) 09.04.2019 г. превземи Ергономија 11.04.2019 г. превземи Превентива на орални заболувања 12.04.2019 г. Орална физиологија /   Read more

Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/2019 – 6 годишни

I семестар (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Медицинска хемија 12.06.2019 г. Биохемија 19.06.2019 г. Анатомија 1 10.06.2019 г. Биологија 11.06.2019 г. Биофизика 18.06.2019 г. Медицинска етика и психологија 13.06.2019 г. Англиски јазик 1 25.06.2019 г.   III Read more

Предмети кои се слушале во летниот семестар 2018/2019 – 6 годишни

II семестар 1-ва колоквиумска недела Анатомија 2 09.04.2019 г. Физиологија 1 11.04.2019 г. Хистологија и ембриологија 05.04.2019 г. Дентални материјали 13.04.2019 г. превземи Анатомија и морфологија на вилици и заби 07.04.2019 г. Спорт и здравје / Биостатистика / Применети информатички Read more

Предмети кои се слушале во зимски семестар 2018/2019 ССС-ОХ

  I семестар (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Медицинска психологија со медицинска етика 11.06.2019 г. Анатомија со дентална морфологија 12.06.2019 г. Орална биохемија и физиологија 10.06.2019 г. Медицинска информатика / Ергономија / Професионализам и тимско работење / Read more

Предмети кои се слушале во летен семестар 2018/2019 ССС-ОХ

  II семестар 1-ва колоквиумска недела Орална хистологија и ембриологија 08.04.2019 г. превземи Орална микробиологија и имунологија 10.04.2019 г. превземи Основи на орална хигиена 05.04.2019 г. превземи Англиски јазик / Исхрана и орално здравје / Медицинска документација во стоматологијата / Read more

Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/19 – 5 годишни

VII семестар (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Орална медицина и патологија 1 11.06.2019 г. Претклиничка орална хирургија 10.06.2019 г. Клиничка мобилна протетика 1 19.06.2019 г. Анестезија и седација 17.06.2019 г. Клиничка кариологија 1 18.06.2019 г. Забоздрвство во Read more

Предмети кои се слушале во летниот семестар 2018/19 – 5 годишни

VIII семестар 1-ва колоквиумска недела Орална медицина и патологија 2 12.04.2019 г. превземи Oрална хирургија 1 05.04.2019 г. превземи Клиничка мобилна (П.П.) 14.04.2019 г. превземи Претклиничка пародонтологија 07.04.2019 г. превземи Клиничка кариологија 2 / Ортодонција 1 10.04.2019 г. превземи   Read more