I колоквиумска недела – ССС

I семестар Предмет Дата Резултати Медицинска етика и психологија 15.11.2019г. Орална биохемија и физиологија 18.11.2019г. Анатомија со дентална морфологија 20.11.2019г. Ергономија 22.11.2019г.   III семестар Предмет Дата Резултати Стоматолошки материјали 15.11.2019г. Стоматолошка фармакологија 18.7.2019г. Превентивна стоматологија 20.11.2019г. Забоздравство во заедницата Read more

I колоквиумска недела – СЗТ

I семестар Предмет Дата Резултати Заботехнички материјали и инструменти 15.11.2019г. превземи Анатомија и физиологија на џвакален систем 19.11.2019г. Реконструктивни дентални процедури 21.11.2019г. Пародонтологија 18.11.2019г. превземи Медицинска етика и психологија 21.11.2019г.   III семестар Предмет Дата Резултати Технологија на фиксни протези Read more

I колоквиумска недела – 6 годишни

I семестар Предмет Дата Резултати Биологија 22.11.2019г. Анатомија 1 20.11.2019г. Медицинска етика и психологија 15.11.2019г. Медицинска хемија 18.11.2019г.   III семестар Предмет Дата Резултати Микробиологија и имунологија 15.11.2019г. Општа патологија 20.11.2019г. Физиологија 2 22.11.2019г. Егономија 18.11.2019г. превземи Изборен 23.11.2019г.   Read more

I колоквиумска недела – 5 годишни

IX семестар Предмет Дата Резултати Клиничка ендодонција 1 22.11.2019г. Ортодонција 2 18.11.2019г. превземи Максилофацијална хирургија 1 23.11.2019г. Детска стоматологија 1 15.11.2019г. превземи Клиничка фиксна протетика 1 20.11.2019г.   VII семестар Предмет Дата Резултати Орална медицина и патологија 1 15.11.2019г. превземи Read more

Важно соопштение за промена на распоредот – 27.9.2019

Почитувани наставници и соработници, Ви се извинувам заради промените кои настанаа во распоредот. Причината за промената се непредвидените околности кои настанаа со неможноста за изведување на наставата во амфитеатарот на Максилофацијална хирургија. Распоред – 27.9.2019 Доктор по дентална медицина – Read more

Распоред за теоретска настава и колоквиумски недели за зимски семестри во учебната 2019/2020 година и зимски испитен рок за предмети од I, II и III година

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНИ СТОМАТОЛОШКИ СЕСТРИ – ОРАЛНИ ХИГИЕНОЛОЗИ Стручна стоматолошка сестра – 1 семестар список на запишани студенти Стручна стоматолошка сестра – 3 семестар Стручна стоматолошка сестра – 5 семестар

Распоред за теоретска настава и колоквиумски недели за зимски семестри во учебната 2019/2020 година и зимски испитен рок за предмети од I, II и III година

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ Стручен забен техничар – 1 сместар Стручен забен техничар – 3 семестар Стручен забен техничар – 5 семестар

Доктор по дентална медицина – 1 семестар Доктор по дентална медицина – 3 семестар Доктор по дентална медицина – 5 семестар Доктор по дентална медицина – 7 семестар Доктор по дентална медицина – 9 семестар

Трета испитна сесија (ЕСЕНСКА) – ССС

I семестар Предмет Дата Резултати Медицинска етика и психологија 30.08.2019 Орална биохемија и физиологија 27.08.2019 превземи Анатомија со дентална морфологија 26.08.2019 Ергономија 29.08.2019 Професионализам и тимска работа 02.09.2019 Медицинска информатика 03.09.2019   II семестар Предмет Дата Резултати Орална хистологија и Read more

Трета испитна сесија (ЕСЕНСКА) – СЗТ

  I семестар Предмет Дата Резултати Заботехнички материјали и инструменти 02.09.2019 Анатомија и физиологија на џвакален систем 26.08.2019 превземи Реконструктивни дентални процедури 04.09.2019 превземи Морфологија на заби 1 27.08.2019 Пародонтологија 03.09.2019 превземи Медицинска етика и психологија 30.08.2019 Англиски јазик 11.09.2019 Read more