Известување за испит по предметот Стоматолошки материјали

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Стоматолошки материјали ќе се одржи на ден 06.06.2019 година (Четврток) со почеток од 09:00 ч. во кабинет на Проф. д-р Соња Апостолска.   Проф. д-р Соња Апостолска Проф. д-р Никола Гиговски

Известување за заверка на летен семестар

Се известуваат студентите запишани на прв циклус студии на сите студиски програми дека заверката на летниот семестар ќе започне на 03.06.2019 до 01.07.2019. По роковите наведени погоре ќе се наплаќаат надоместоци според одлуката од Деканатска управа од 29.01.2019 година, која Read more

Известување за испит по предметот Исхрана и орално здравје

Се известуваат студентите запишани по студиската програма за Стручни стоматолошки сестри –орални хигиенолози дека испитот по предметот Исхрана и орално здравје закажан за 06.06.2019 година наместо во Библиотека ќе се одржи во амфитеатар на Максилофацијална од 12:00 часот .   Read more

Конкурс за доделување 5 (пет) стипендии на редовни студенти

Врз основа на член 2 од Одлуката за доделување на стипендии на редовни студенти од прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”  во Скопје од Фондацијата ,,Атанас Близнакоф” бр. 12-276/3 од 15.02.2019, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” Стоматолошки Read more

Известување за настава по изборни предмети за сите студиски програми

Се известуваат студентите  и наставниците дека наставата за изборните предмети по сите студиски програми ќе започне од 25.02.2019 година, освен за предметите од 10 семстар која  веќе е во тек.   Служба за студентски прашања

Известување за испит по предметот Стоматолошка рентгенологија

Се известуваат студентите кои треба да полагаат Стоматолошка рентгенологија на 08.02.2019 дека испитот ќе се одржи во амфитеатарот на максилофацијална хирургија од 11:00 часот.   Студентска служба

Известување за испит по предметот Орална биохемија и физиологија

Студентите кои ќе полагаат  испит по предметот Орална биохемија и физиологија од студиската програма за стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози, во јануарската испитна сесија, да се пријават во која декада ќе полагаат, кај науч.сор. С.Ристоска(соба бр.1)до 25.1.2019г. Испитот ќе биде одржан Read more

Известување за завршен испит по предметот Орална биохемија и физиологија

Студентите ќе го полагаат завршниот испит по предметот Орална биохемија и физиологија, од студиската програма за стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози,на 24.1.2019 г., (четврток) , со почеток во 8 30 ч., кај проф. Пешевска. За полагање на испитот студентот задолжително мора Read more

Дополнување на резултатите од колоквиум по предметот Дентална патологија

Дополнување на резултатите од првиот колоквиум по предметот Дентална патологија за ССС – ОХ Коликвиумот носи максимум 25 поени, а за положување на истиот се потребни 15 поени. Увид во колоквиумот четврток од 8-10 часот. Одговорен наставник Доц др Василка Read more