By in
Виш науч.сор.д-р Ефка Жабокова Билбилова

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mail  Биографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Весна Амбаркова

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailvambarkova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Олга Кокочева

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailokokoceva@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Павлина Алексова

Организациона единицаКатедра за болести на забите и ендодонтот  E-mailpaleksova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање