By in
1980; 4 (1-2)

                                                                                        Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Мирчев Е. Пародонтален наод кај фиксно-протетските изработки. :.  PDF  :. Лајчароски Ѓ. За некои локални трауми и нивните последици на пародонциумот.…

By in
1980; 4 (3-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Туџаров Т. Електромиографски согледувања при лекување на сублуксација на темпоромандибуларниот зглоб со акрилатна нагризна шина. :.  PDF  :. Оџаклиева С. Микробиолошки наопд…

By in
1982; 6 (3)

                                                                                                 Issue full text :. PDF :. Editorial board :.  PDF  :. Contents :.  PDF  :. Тавчиовски И, Нечева Љубинка, Мирчев Е, Кедеров П, Атанасов Н. Општествено економскиот статус на стоматолошката служба…

By in
1984 8 (3)

    Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :.  Мирчева М. Односот спрема забите и нивното одржување посматран преку денталниот морбидитет. :.  PDF  :. Каранфиловска А. Патохистолошки промени на пулпата кај пародонтопатични заби.…

By in
1987; 11 (1-2)

                                                             Issue full text :. PDF :. Editorial board :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанев Ј. Гнатодинамометриски аспект на испитувањата на реинплантираните заби. :. PDF :. Белоица Д, Вуловиќ…

By in
1993; 17 (2)

                                                                                  Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. ИВАНОВСКИ Д. ОСНОВНИ БАРАЊА ОД ОБЛАСТА НА СТАТИСТИКАТА ЗА РАКОПИСИТЕ ШТО СЕ ПРАЌААТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ВО МАКЕДОНСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД :.…

By in
1996; 20 (1-4)

                                                                                 Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. МИРЧЕВА М. Зад насмевката-наука. :. PDF :. ЦАРЧЕВ М. Реплантација на трауматски екстрахирани заби во детската возраст. :. PDF :.…

By in
1997; 21 (1-2)

                                                                                Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Накова М., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В Микробиолошки и клинички ефекти на Hidibex- DAP препаратот во развојот на…

By in
1998; 22 (1-4)

                                                                                            Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанкуловска М.,  Мирчева М., Петрова М., Беќировиќ М., Саракинова О., Оровчанец Н. Lactobacillius – секундарен предизвикувач на кариес.                                                                                           :.…

By in
1999; 23 (1-4)

                                                                         Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанев Ј., Величковски Б., Јанев Е, Јанев  Р Хируршко – ортодонтски третман на имактирани максиларни канини.                                                                            :. PDF :.…

By in
2000; 24 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Ангелов Н., Симоновски М Гингивален статус на дијабетични болни подвгнати на терапија со исулин                                                                      :. PDF :.  Пандилова М.,…

By in
2001; 25 (1-4)

                                                                          Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Од уредништвото :. PDF :. Шољакова М. Реанимација при актуна состојба на нарушување на свеста во стоматолошката практика :.…

By in
1997; 21 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Накова М., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В Микробиолошки и клинички ефекти на Hidibex- DAP препаратот во развојот на паклот и гингивитите                                                                                                                                                                                             …

By in
1997; 21 (3-4)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. Сотировска-Ивковска А, Бајрактарова Б, Ивковски Љ. Имунокомпетентни клетки во здрава пулпа: имунохистохемиска студија. Македонски стоматолошки преглед, 1997; 21 (3-4): 79-83 :.  PDF  :. Сотировска-Ивковска А,…

By in
1998; 22 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Јанкуловска М.,  Мирчева М., Петрова М., Беќировиќ М., Саракинова О., Оровчанец Н. Lactobacillius – секундарен предизвикувач на кариес.                                                                                           Македонски стоматолошки преглед  1998:…

By in
1999; 23 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Јанев Ј., Величковски Б., Јанев Е, Јанев  Р Хируршко – ортодонтски третман на имактирани максиларни канини.                                                                            Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4):…

By in
2000; 24 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Ангелов Н., Симоновски М Гингивален статус на дијабетични болни подвгнати на терапија со исулин                                                                      Македонски стоматолошки преглед  2000: 24…

By in
2006; 30 (2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. ПАВЛЕВСКА М, ЈАНКУЛОВСКА М, ИЉОВСКА С, ДИМКОВ А. Клиничка евалуација на ендодонскиот третман на млечни заби со некротична пулпа. Македонски стоматолошки…

By in
2007; 31 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ЖАБОКОВА-БИЛБИЛОВА Е, БАЈРАКТАРОВА Б, СТАФИЛОВ Т, СОКОЛОВСКА Ф, СОТИРОВСКА-ИВКОВСКА А. Кариес превенција кај пациенти со фиксни ортодонтски апарати (in vitro студија). Македонски стоматолошки…

By in
2009; 33 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА Д, ПОПОВСКИ В, СПИРОВСКИ М, ГОШЕВСКА-ДАШТЕВСКА Е. Периоперативно однесување на цитокините (IL-1, TNH-a и IL-6) кај оралнохируршки интервенции со кумулирана хируршка траума…

By in
2010; 34 (5-6)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Миндова С, Накова М, Ивановски К, Пешевска С, Апостоловска Г, Доковска С. Патохистолошко проследување на васкуларните промени во гингивалното ткиво кај пушаците и непушачите…

By in
2011; 35 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. ДИРЈАНСКА К, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, МИНДОВА С, НИКОЛОВСКА Ј. Улогата на липидната пероксидација во прогресијата на пародонталната болест. Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35…

By in
2013; 36 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. Бајевска Ј, Бајевска Ја, Бајевска-Стефаноска Б. Клиничко испитување на гингивалните рабови на коронките од металкерамички мостови во однос на непрепарираните…

By in
2015; 38 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал:.  PDF  :. Џипунова Б, Тошеска Спасова Н, Радојкова Николовска В, Поповска М, Поповиќ Моневска Д, Муратовска И. Употребата и значењето на интермаксиларната тракција…

By in
2015; 38 (3-4)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал:.  PDF  :. Кацарска М., Величковски Б. Дентални екстракции кај пациенти со метастатски канцер на градите третирани со бисфосфонатна терапија: Приказ на случај /…

By in
2017; 40 (1-2)

Issue full text :.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. Contents:.  PDF  :. Писевска Чолакова Н., Џипунова Б., Апостолова Г., Фиљанска И. ХИРУРШКО-ОРТОДОНТСКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАНОТ НА ИМПАКТИРАН МАНДИБУЛАРЕН ЛАТЕРАЛЕН ИНЦИЗИВ: приказ на случај…