Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет во учебната 2005/2006 година

I година
Предмети I семестар II семестар Вкупно Кредити
Медицинска етика и психологија 2+0 30 2
Биофизика 2+1 45 4
Хемија 2+1 45 5
Биологија 2+1 45 4
Англиски јазик 4+0 60 3
Анатомија I 2+3 75 6
Информатика 1+2 45 2
Социологија на медицината 1+0 15 2
Биостатистика 1+1 30 2
Генетика 2+0 30 3
Биохемија 3+3 90 6
Анатомија II 3+3 90 6
Хистологија со ембриологија II 2+2 60 4
Физиологија I 3+3 90 6
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Физичко воспитување 0+2 30 2,5
Ергономија 2+1 75 2,5
Здравствена екологија 2+0 30 2,5
ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ
Дефендологија 2+1 2+1 90
Физичко воспитување 0+2 30

 

II година
Предмети III семестар IV семестар Вкупно Кредити
Патолошка анатомија 4+4 120 6
Мобилна протетика (претклиника) – тотална протеза 2+2 60 5
Анатомија на вилици и заби 1+2 45 2
Рендгенологија 2+2 60 3
Хистологија  со ембриологија II 2+1 45 5
Физиологија II 3+2 75 6
Технологија на заботехнички материјали 1+1 30 3
Микробиологија со имунологија 4+2 90 6
Патофизиологија 3+1 60 5
Фармакологија 3+2 75 5
Гнатологија 1+2 45 3
Мобилна протетика (претклиника) – парцијална протеза 2+2 60 6
Орална биохемија 2+3 75 5
ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ
Физичко воспитување 0+2 0+2 60

 

III година
Предмети V семестар VI семестар Вкупно Кредити
Фиксна протетика (претклиника) I 1+3 60 6
Интерна медицина I 3+2 75 3
Неврологија 1+1 30 2
Психијатрија 1+1 30 2
Дерматовенерологија 1+1 30 2
Инфективни болести 1+1 30 2
Оториноларингологија 2+1 45 3
Превентивна стоматологија I 2+2 60 4
Епидемиологија 1+0 15 2
Социјална медицина 2+0 60 2
Педијатрија 1+1 30 2
Болести на забите (претклиника) 2+4 90 6
Фиксна протетика (претклиника) II 1+3 75 6
Интерна медицина II 2+2 60 5
Хирургија 2+2 60 6
Очни болести 1+1 30 3
Орално здравје 3+3 90 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Физиологија на бременост 1+1 30 3

 

IV година
Предмет VII семестар VIII семестар Вкупно Кредити
Болести на забите I 1+3 60 6
Орална и максилофацијална хирургија 1+3 60 5
Клиничка мобилна протетика I 2+5 105 6
Ортодонција I 4+2 90 5
Судска медицина 1+1 30 2
Анестезиологија со реанимација 1+1 30 2
Болести на забите II 1+3 60 6
Орална и максилофацијална хирургија II 3+4 105 8
Клиничка мобилна протетика II 2+5 105 6
Ортодонција II 2+2 60 4
Орална патологија и медицина 3+2 75 6
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Забоздравство во заедницата 3+2 75 4
Менаџмент во стоматологијата 2+0 30 4

 

V година
Предмети IX семестар X семестар Вкупно Кредити
Детска стоматологија I 2+3 75 6
Болести на забите III 1+5 90 6
Орална и максилофацијална хирургија III 1+4 75 6
Клиничка фиксна протетика I 1+6 105 6
Пародонтологија I 2+5 105 6
Детска стоматологија II 2+2 60 3
Имплантологија 1+1 30 3
Клиничка фиксна протетика II 1+6 105 5
Пародонтологија II 3+3 90 5
Орална и максилофацијална хирургија IV 2+2 60 4
Фокалоза 1+1 30 2
Ургентни состојби во стоматологијата 1+1 30 4
Болести на забите IV 0+3 45 4