УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ПОНУДЕНА ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ.

 

Код Изборни предмети Теорија Пракса Вкупно Часови ЕКТС
ДСЗТ 1201 Медицинска етика со медицинска психологија 30 0 30 2+0 3
ДСЗТ 1202 Англиски јазик 30 0 20 2+0 3
ДСЗТ 1203 Пародонтологија 30 15 45 2+1 5
ДСЗТ 1204 Реконструктивни дентални процедури 30 15 45 2+1 5
ДСЗТ 1205 Ергономија 30 0 30 2+0 3
ДСЗТ 1206 Превентива на орални заболувања 30 0 30 2+0 3
ДСЗТ 1207 Орална физиологија 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 2201 Орална хигиена 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 2202 Менаџмент во стоматологијата 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 2203 Стоматолошка рентгенологија 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 2204 Дентална имплантологија 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 2205 Ургентни состојби 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 2206 Медицинска информатика 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 3201 Протетичка естетика 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 3202 Вилично лицева  реконструктивна протетика 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 3203 Геронтостоматологија 30 0 30 2+0 3