Теоретска настава за специјализанти од стоматолошка протетика во јули – 2019 год.

Термин за одржување на наставата

ЧЕТВРТОК ОД 11,00 ЧАСОТ ВО УЧИЛНИЦАТА НА СТАР ДЕКАНАТ

 

Дата

Број на часови Методска единица Професор
4.7.2019 3 Класификации на беззабоста – Kenedy, Wild, Swenson, во однос на број на преостанати заби, меѓусебен однос на преостанати заби во устата (сочуван или пореметен меѓувиличен однос)

Проф.д-р

Ј. Бундевска

11.7.2019

2

 

 

 

2

Терапија со нагризни шини, привремена и трајна протетска терапија

 

Клиничко-лабораториски постапки во изработка на протетички изработки

Проф.д-р

Б. Капушевска

18.7.2019

6 Дијагностика, план на протетската терапија и терапија на делумно беззабни пациенти

Проф. д-р

Ј. Бајевска

 

 

 

Раководител на Катедрата за стоматолошка протетика

Проф. д-р Весна Коруноска-Стевковска