Стручна и административна служба

Име и Презиме

Телефонски број Е – адреса
Драгица Митревска Исаиловска

Секретар

Одговорно лице за спроведување постапки за јавни набавки;

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи;

Посредник во случај на вознемирување на работно место

02/3115-647,

Локал бр. 6

disailovska@stomfak.ukim.edu.mk, dragicaisailovska@yahoo.com

 

Одделение за правни и општи работи

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Елизабета Алексоска
-Раководител-

Одделение за правни и општи работи;

Одговорно лице за специјализации;

Офицер за заштита на лични податоци;

Посредник во случај на вознемирување на работно место

02/3115-647

Локал бр. 4

beti@stomfak.ukim.edu.mk

Студентски прашања

Антоанета Киш
-Советник за студентски прашања-

Одговорно лице за информации од јавен карактер;

администратор на IKNOW системот

02/3115-647

Локал бр. 3

kis@stomfak.ukim.edu.mk

Сузана Василевска
-Самостоен референт администратор – студентски прашања-

Одговорно лице за претставки и предлози;

 администратор на IKNOW системот

02/3115-647

Локал бр. 3

suze@stomfak.ukim.edu.mk

Петранка Георгиевска
-Самостоен референт – архивар-

02/3115-647

локал бр. 2

petranka@stomfak.ukim.edu.mk
Снежана Алексоска
– Хигиеничар –
02/3115-647

локал бр. 2

 

Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

Име и Презиме

Телефонски број Е – адреса

м-р Александар Митревски
-Раководител-

Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

02/3115-647

Локал бр. 4

amitrevski@stomfak.ukim.edu.mk

mitrevski1980@yahoo.com

Иван Талески
-Самостоен референт – благајник-Енергетски администратор
02/3115-647

Локал бр. 3

ivan@stomfak.ukim.edu.mk

Зоран Дериволски
-Помлад соработник за ИКТ-

02/3115-647

локал бр. 2

zderivolski@stomfak.ukim.edu.mk

zderivolski@gmail.com

 

Ангажирани лица во стручната служба

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

м-р спец. Влатко Коколански
Одделение за правни и општи работи

02/3115-647

Локал бр. 4

vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk

kokolanski@live.com