Стари распореди – Стручна стоматолошка сестра – орален хигиенолог

Теоретска настава 2 семестар

Теоретска настава 4 семестар

Теоретска настава 6 семестар

 

  • ГРУПИ ОРТОДОНЦИЈА

2 семестар ССС

4 семестар ССС

6 семестар ССС

Изборен 4 семестар ССС

Изборни 2 семестар ССС

Изборни 6 семестар ССС

 

  • ГРУПИ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

2 семестар ССС

4 семестар ССС

6 семестар ССС

Изборен 4 семестар ССС

Изборни 2 семестар ССС

Изборни 6 семестар ССС

 

  • ГРУПИ МОБИЛНА ПРОТЕТИКА

2 семестар ССС

4 семестар ССС

6 семестар ССС

Изборен 4 семестар ССС

Изборни 2 семестар ССС

Изборни 6 семестар ССС

 

  • ГРУПИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

2 семестар ССС

4 семестар ССС

6 семестар ССС

Изборен 4 семестар ССС

Изборни 2 семестар ССС

Изборни 6 семестар ССС

 

  • ГРУПИ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

2 семестар ССС

4 семестар ССС

6 семестар ССС

Изборен 4 семестар ССС

Изборни 2 семестар ССС

Изборни 6 семестар ССС

 

  • ГРУПИ БОЛЕСТИ НА ЗАБИ И ЕНДОДОНТОТ

2 семестар ССС

4 семестар ССС

6 семестар ССС

Изборен 4 семестар ССС

Изборни 2 семестар ССС

Изборни 6 семестар ССС

 

  • ГРУПИ БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТОТ

2 семестар ССС

4 семестар ССС

6 семестар ССС

Изборни 2 семестар ССС

Изборен 4 семестар ССС

Изборни 6 семестар ССС

 

  • ГРУПИ ФИКСНА ПРОТЕТИКА

2 семестар ССС

4 семестар ССС

6 семестар ССС

Изборни 2 семестар ССС

Изборен 4 семестар ССС

Изборни 6 семестар ССС