СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВНИОТ И СОРАБОТНИЧКИОТ КАДАР

Почитувани,

Ве молиме при давање на потписи на студентите за редована посета на наставата во зимскиот семестар, задолжително да проверите дали е регуларно запишан семестарот.
Доколку студентот нема регуларно запишан семестар (нема потпис од декан и печат од факултетот), нема право на потпис.

Со почит,

Продекан за настава
Проф.д-р Мира Јанкуловска