Свечена промоција на дипломирани студенти на Стоматолошки факултет-Скопје

Почитувани на ден 11.01.2019 година ќе се одржи свечено доделување на дипломи на дипломирани студенти на Стоматолошкиот факултет во Скопје.

Свечената промоција за дипломирани доктори по дентална медицина ќе биде во 10 часот, а во 12 часот за дипломирани стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри.

 

Доктори по дентална медицина

 1. Тијана Славе Бојчевска                                4512
 2. Моника Благоја Даштевска                         4516
 3. Марио Дејан Јурхар                                      4517
 4. Јасна Сашо Новеска                                      4519
 5. Диана Сретимир Николовска                    4520
 6. Теодора Сашо Пановска                              4521
 7. Ангела Златко Кузмановска                       4522
 8. Ивана Томе Димоска                                    4523
 9. Арбреша Агим Шабани                                4524
 10. Хироше Бесник Заќири                                4525
 11. Катерина Зорица Павлоска                         4526
 12. Благица Наси Терпо                                      4527
 13. Софијан Светлана Белокапоски Есса       4528
 14. Андриана Тодор Андреева                          4529
 15. Бисера Слаѓан Стојановиќ                           4530
 16. Бисера Керстин Кристо                                4531
 17. Мартина Пецо Гроздановска                      4533
 18. Теута Шенаси Зекири                                   4534
 19. Милена Виктор Митревска                          4535
 20. Родна Владимир Маркова                           4536
 21. Јована Стојан Георгиева                              4537
 22. Елена Нацо Донева                                       4538
 23. Јехона Ариф Џеладини                                4539
 24. Драгица Васил Грчева                                  4540
 25. Наташа Трајче Ангелова                              4541
 26. Џевахире Енвер Вранези                             4542
 27. Михаела Љупчо Петровска                          4543
 28. Благица Жарко Ѓорѓиева                             4544
 29. Александар Мише Петковски                     4545
 30. Стефан Стефан Попов                                   4546
 31. Теодора Сашо Лазареска                             4547
 32. Сеат Хисман Абази                                        4548
 33. Њомза Рамиз Рамадани                               4549
 34. Мартин Славе Арсовски                               4550
 35. Назиктере Шериф Рамадани                      4551
 36. Сибелџан Агрон Халити                               4552
 37. Стефан Раед Алкалајлех                               4553
 38. Верица Сашо Гаврилоска                             4554
 39. Андреј Ташко Ташков                                   4555
 40. Ермина Мерсад Кофрц                                4556
 41. Матеа Горан Џипунова                                4557
 42. Марјана Роберт Јофче                                  4558
 43. Јетон Фадил Муртезани                               4559
 44. Мартин Никола Банов                                  4560
 45. Маргарита Илија Дурлојкова                     4561
 46. Елена Горјанчо Гошевска                            4562
 47. Љејља Ваџид Кадрија                                   4563
 48. Виолета Владо Муртовска                           4564
 49. Марија Сашко Миленковска                       4565
 50. Виктор Борче Димитриевски                      4566
 51. Моника Сашко Миленковска                      4567
 52. Фросина Трајче Апостоловска                     4568
 53. Ана Васил Ангеловска                                   4569
 54. Јулија Драган Соколовска                            4570
 55. Валмире Аднан Алија                                    4571
 56. Ники Ѓорги Проданова                                 4572
 57. Марија Орце Младеновска                           4573

Стручни студии

 1. Гоце Љубе Бојаниновски                             47
 2. Елизабета Божидар Гигоска                       48
 3. Наталија Цане Здравковска                        49
 4. Василка Ѓоре Ѓорѓиевска                             50
 5. Сезер Ељеса Омери                                       318
 6. Катерина Живко Чрчева                              319
 7. Борис Митко Марков                                    321
 8. Суада Неџат Дервиши                                  323
 9. Милан Жарко Дејановиќ                             322
 10. Маја Влатко Трајкоска                                  324
 11. Ангела Боби Петровска                                326
 12. Елизабета Мане Дамњаноска                     327
 13. Ана Марија Ѓорѓи Матиќ                             328
 14. Тамара Алексеј Караџоска                           329
 15. Арјан Метуш Чиљафи                                   330
 16. Марко Борчо Николовски                            332
 17. Антонела Драги Амповска                           333
 18. Ена Сенат Пепиќ                                             334
 19. Ефимија Сребрен Тошева                            335
 20. Кадрије Кадри Јусуфи                                   336
 21. Лиридона Расим Али                                     337

 

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА