Решенија за изречени дисциплински мерки

Дисциплинската комисија на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” Скопје Стоматолошки факултет Скопје донесе решенија за изрекување на дисциплински мерки против студентите  Елдин ЈуковиќБану Махмутоглу и Аделина Рамадани. Согласно диспозитивот на решенијата, изречена е дисциплинска мерка ЈАВНА ОПОМЕНА.