Распоред за усмен испит по предметот АМВЗ

Распоред за практичен и усмен дел од испитот

08.07.2019

понеделник

8:30 ч.

09.07.2019

вторник

8:30 ч.

10.07.2019

среда

8:30 ч.

7412 7331

7332

7431

7339 7033
7364 7371

7330

7411

7376 7322
7316 7399

7308

7398

7434 7342
7401 7426

7343

7361

7393 7285
7369 7384

7319

7373

7418 7314
7379 7414

7392

 

Испитот ќе се одржи во вежбална на претклиничка мобилна протетика.

Студентите задолжително со себе да носат мантил, индекс и пријава.

 

Проф д-р Сашо Еленчевски