Распоред за полагање на завршен испит по предметот Орална биохемија

Студентите кои ќе го полагаат завршниот испит  да се јават спрема

посочениот распоред кај проф. Пешевска  во 8 30 ч.

                Индекс и пријава за испит се обврзни на денот на полагањето.

                8.6. 2018.г                                                                                           Одговорен наставник

                                                                                                                                Проф. д-р Пешевска