Распоред за полагање во третиот испитен рок

Доктори по дентална медицина

 

Стручни забни техничари

 

Стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози

 

Легенда:

  • (K) – означува компјутерско полагање
  • (А) – означува полагање во амфитеатарот на Стоматолошки факултет
  • (Ф.П.) – означува полагање со физичко присуство на студентите кои ќе се спроведе во просторија во договор со одговорниот наставник

Согласно Одлуката за начинот на организирање на третиот испитен рок од учебната 2019/2020, донесена на 30-тата редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на 16.7.2020 година, СЕ ОВОЗМОЖУВА студентите, во рамки на третиот испитен рок, два пати да го полагаат предметот за кој оствариле услов за полагање согласно утврдениот распоред.


Дополнителни информации о продолжение ќе бидат објавувани сите дополнителни информации за полагањето на испитите во третиот испитен рок).