Распореди за зимски семестар во учебната 2018/19

Студиска програма за доктори по дентална медицина (интегрирани студии од 1 и 2 циклус)


Студиска програма за доктори по дентална медицина (1 циклус студии – 5 годишни)


Студиска програма за стручни забни техничари


Студиска програма за стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози