(Македонски) Прифатени теми за магистерски труд

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Кандидат: Д-р Ертан Омеров

Наслов на македонски јазик: “Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тробоцити врз примарната секундарната стабилност кај дентални импланти во долна вилица”

Наслов на англиски јазик: “The effect of platelet-rich plasma upon implant  in primary and secondary stability measured by resonance frequency analysis in the lower jaw”

Ментор: Проф. д-р Оливер Димитровски

Арх.бр.02-7061/1 од 10.02.2020


 

Кандидат: Д-р Аљбина Ајети

Наслов на македонски јазик: “Релација меѓу поставеноста на третите мандибуларни молари со преоперативните состојби и постоперативните компликации”

Наслов на англиски јазик: “The correlation between the position of the third mandibular molars with preoperative pathologies and postoperative complications”

Ментор: Проф. д-р Марија Пеева Петреска

Коментор: Проф. д-р Катерија Дирјанска

Арх.бр.02-4829/1 од 20.12.2019


 

Кандидат: Д-р Марија Младеновска

Наслов на македонски јазик: “Евалуација на оралниот статус кај пациенти на хемодијализа со и без дијабет и дентален  менаџмент”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of oral health status in diabetic and nondiabetic patients on hemodialysis and dental management”

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Коментор: Проф. д-р Катерија Дирјанска

Арх.бр.02-4830/1 од 20.12.2019


 

Кандидат: Д-р Оливера Србиновска

Наслов на македонски јазик: “Емајловата површина после дебондирање на ортодонтски брикети – in vitro студија”

Наслов на англиски јазик: “Enamel surface after debonding orthodontic bracket – in vitro study”

Ментор: Проф. д-р Илијана Муратовска

Коментор: Проф. д-р Наташа Тошеска Спасова

Арх.бр.02-2757/1 од 10.09.2019


Кандидат: Д-р Марија Јанкуловска

Наслов на македонски јазик: “Проценка на ерупција и можноста за импакција на мандибуларните трети молари-радиографско испитување”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of the eruption and the possibility of impaction of mandibular third molars-radiographic study”

Ментор: Проф.д-р Билјана Џипунова

Арх.бр.02-2354/1 од 05.07.2019

 


Кандидат: Д-р Анета Мијоска

Наслов на македонски јазик: “Проценка на состјбата на оралниот статус и протетичката рехабилитација кај геријатриски испитаници”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of oral-health status and prosthodontics rehabilitation in geriatric patients”

Ментор: Проф.д-р Гордана Ковачевска

Арх.бр.02-2353/1 од 05.07.2019

 


Кандидат: Д-р Слободан Ѓеоргиев

Наслов на македонски јазик: “Проценка на ефектите од примена на витаминот Д и калциумот во третманот на пародонталната болест”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of the effects of vitamin D and calcium in the treatment of the periodontal disease”

Ментор: Проф.д-р Мирјана Поповска

Арх.бр.02-1854/1 од 10.05.2019

 


Кандидат: Д-р Осман Јусуф

Наслов на македонски јазик: “Евалуација за потребата од претпротетичка и протетичка рехабилитација кај пациенти во Кичево”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation on the need for preprosthodontic and prosthodontic rehabilitation for patients  in Kicevo ”.

Ментор: Проф.д-р Гордана Ковачевска

Арх.бр.02-1268/1 од 07.03.2019


 

Кандидат: Д-р Марко Младеновски

Наслов на македонски јазик: “Улогата на маслото од канабис во терапија на оралниот мукозит”

Наслов на англиски јазик: “The role of cannabis oil in the treatment of oral mucositis”.

Ментор: Проф.д-р Мирјана Поповска

Арх.бр.02-526/1 од 31.01.2019


 

Кандидат: Д-р Јасна Симоноска

Наслов на македонски јазик: “Компарација на различни методи на витална пулпотомија кај млечни заби”

Наслов на англиски јазик: “Comparison of different methods of vital pulpotomy in deciduous teeth”.

Ментор: Проф.д-р Елизабета Ѓоргиевска

Арх.бр. 02-527/1 од 31.01.2019


 

Кандидат: Д-р Ремзи Салаи

Наслов на македонски јазик: “Застапеност распределба и квалитет на ендодонтската терапија во Република Макдонија”

Наслов на англиски јазик: “Frequency, distribution and quality of Endodontic therapy in the Republic of Macedonia”.

Ментор: Проф.д-р Лидија Поповска

Арх.бр.02.3375/1 од 09.11.2018


 

Кандидат: Д-р Иван Шутаров

Наслов на македонски јазик: “Процена на влијанието ксеростомијата врзврз користење на мобилните акрилатни протези”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of the Influence of Xerosthomia Over Mobile Dentures Use”.

Ментор: Проф.д-р Љубен Гугувчевски

Арх.бр.02-3374/1 од 09.11.2018


 

Кандидат: Д-р Ангела Тасевска

Наслов на македонски јазик: “Активност на биомаркерите (алкална фосфатаза, аспартат аминотрансфераза и лактат дехидрогеназа) во гингивалниот флуид при ортодонтско придвижување на забите”

Наслов на англиски јазик: “Biomarker activity ( alcaline phosphatase, aspartat aminotransferase and lactat dehydrogense) in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement”.

Ментор: Проф.д-р Мирјана Поповска

Коментор: Доц.д-р Наташа Тошевска-Спасова

Арх.бр.02-3370/1 од 09.11.2018


 

Кандидат: Д-р Јована Митиќ

Наслов на македонски јазик: “Стабилност на бојата кај привремени артефицијални коронки”

Наслов на англиски јазик: “Colour stability in temporary artificial crowns”.

Ментор: Проф.д-р Билјана Капушевска

Арх.бр.09-3372/1 од 09.11.2018


 

Кандидат: Д-р Милан Нацевски

Наслов на македонски јазик: “Информираност на пациентите со пародонталната болест за вжност на контролните прегеди во одржувањето на постигнатите резултати”

Наслов на англиски јазик: “The awearness of patients with paradontal disease for the importance of recall for maintening of achieved of achieved result”.

Ментор: Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

Арх.бр.02-2420/1 од 26.09.2018


 

Кандидат: Д-р Златко Самојловски

Наслов на македонски јазик: “Компаративна анализа на димензиите на забните коронки кај индивидуи со различно етичко потекло”

Наслов на англиски јазик: “Comparative analysis of tooth crown dimensiones in individuals with a different ethnic origin”.

Ментор: Доц. Цветанка Бајрактарова Мишевска

Арх.бр.02-1748/2 од 04.07.2018


 

Кандидат: Д-р Александра Алексовска Ѓорѓиевска

Наслов на македонски јазик: “Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна студија”.

Наслов на англиски јазик: “Gnathometric analysis on convencional plaster models and digital models comparative study”.

Ментор: Доц.  д-р Наташа Тошевска Спасова

Арх.бр. 02-1840/1 од 04.07.2018


 

Кандидат: Д-р Шпенд Адили

Наслов на македонски јазик: “Детекција на пародонтопатогени бактерии со помош на BANA тестот и нивнана корелација со клиничките карактеристики на хронична пародонтална болест”.

Наслов на англиски јазик: Detection of periodontopathogenic bakteria with BANA test assistance and their correlation with clinical characteristics of chronic periodontal disease”.

Ментор: Проф. д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 02-1733/2 од 04.07.2018


 

Кандидат: Д-р Христи Доковска

Наслов на македонски јазик: “Орална халитоза-показател на оралното здравје “.

Наслов на англиски јазик: “Oral halitosis-indikator of oral health”.

Проф. д-р Снежана Пешевска

Арх.бр. 02-1735/2 од 04.07.2018


 

Кандидат: Д-р Соња Арсовска

Наслов на македонски јазик: “Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица”.

Наслов на англиски јазик: “Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1151/4 од 27.04.2018


 

Кандидат: Д-р Стефана Чакар

Наслов на македонски јазик: “Медикаментозно индуцирана остеонекроза на вилица-знаење, ставови и искуства на докторите по стоматологија во Р. Македонија”

Наслов на англиски јазик: “Medication-related osteonecrosis of the jaw-knowledge, attitudes and experiences of the dental practitioners in R. Macedonia”

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1077/2 од 27.04.2018


 

Кандидат: Д-р Соња Арсовска

Наслов на македонски јазик: “Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица”.

Наслов на англиски јазик: “Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1151/4 од 27.04.2018


 

Кандидат: Д-р Дарко Симовски

Наслов на македонски јазик: “Состојба на првите трајни молари кај дванаесетгодишни деца во Полошкиот регион”.

Наслов на англиски јазик: “Condition of the first permanent molars at the twelve-years old children in the polog region”.

Ментор: Проф. д-р Златко Георгиев

Арх.бр. 09-784/2 од 05.03.2018


 

Кандидат: Д-р Драгана Стевановска

Наслов на македонски јазик: “Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби – процена на силата на врската со смоатхезивни композитни цементи (ин-витко истражување) ”.

Наслов на англиски јазик: “Aesthetical ready-made crowns for primary teeth-evaluation of the shear bond strength to self-adhesive resin cement ( in vitro study) ”.

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх.бр. 02-2582 од 22.12.2017


 

Кандидат: Д-р Владимир Димитровски

Наслов на македонски јазик: “Процесираење на плунката за спектрофотометриско определување на вкупните саливарни протеини”.

Наслов на англиски јазик: “Procession of saliva for spectrophotometric determination of whole salivary proteins”.

Ментор: Д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 09-2514/2 oд 17.02.2017


 

Кандидат: Д-р Лазар Димовски

Наслов на македонски јазик: “Клиничка евалуација на постоперативниот морбидитет по екстракција на мандибуларни трети молари во релација со флап дизајнот”.

Наслов на англиски јазик: “Clinical evaluation of postoperative morbidity after ex traction of third mandibular molars in relation to flap design”.

Ментор: Проф. д-р Мaрија Пеева Петреска

Арх.бр. 02-1899 од 04.11.2016


 

Кандидат: Д-р Елена Апостолова

Наслов на македонски јазик: “Аналгетски и антиинфламаторен ефект на ласерот во тек на ортодонтската терапија”.

Наслов на англиски јазик: “Analgesic and antiinflamatory effect of laser during ortohodontic therapy”.

Ментор: Проф. д-р Снежана Пешевска

Коментор: Доц. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Арх.бр. 02-1902 од 04.11.2016


 

Кандидат: Д-р Лидија Дамјановска

Наслов на македонски јазик: “Gs tri plaque gel во детекција на денталниот плак”.

Наслов на англиски јазик: “Gs three plaque gel in detection of dental plaque”.

Ментор: Проф. д-р Мирјана Поповска

Арх.бр. 02-1448 од 23.09.2016

 


 

Кандидат: Д-р Адријана Петрушевска

Наслов на македонски јазик: “Преваленција на малоклузиите од 3 до 5 годишна возраст кај предучилишни деца од Куманово

Наслов на англиски јазик: “Prevalence of malocclusions in a 3 to 5-year old in Preschool children from Kumanovo”

Ментор: Проф. д-р Марија Зужелова

Арх.бр. 07-1128/2 од 13.10.2014