(Македонски) Прифатени теми за магистерски труд

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Прифатени теми за изработка на магистерски трудови


 

Кандидат: Д-р Адријана Петрушевска

Наслов на македонски јазик: “Преваленција на малоклузиите од 3 до 5 годишна возраст кај предучилишни деца од Куманово

Наслов на англиски јазик: “Prevalence of malocclusions in a 3 to 5-year old in Preschool children from Kumanovo”

Ментор: Проф. д-р Марија Зужелова

Арх.бр. 07-1128/2 од 13.10.2014

 


Кандидат: Д-р Арбен Муртезани

Наслов на македонски јазик: “Проценка на ефикасноста и прецизноста на модифицираниот индкс на педерсон при екстракција на мандибуларните трети молари”.

Наслов на англиски јазик: “Efficiency and accuracy assessment of modified Pederson indeh during the ehtraction of mandibular third molars”.

Ментор: Проф. д-р Алберто Бенедети

Арх.бр. 02-1935 од 30.12.2015

 


Кандидат: Д-р Лидија Дамјановска

Наслов на македонски јазик: “Gs tri plaque gel во детекција на денталниот плак”.

Наслов на англиски јазик: “Gs three plaque gel in detection of dental plaque”.

Ментор: Проф. д-р Мирјана Поповска

Арх.бр. 02-1448 од 23.09.2016

 


Кандидат: Д-р Елена Апостолова

Наслов на македонски јазик: “Аналгетски и антиинфламаторен ефект на ласерот во тек на ортодонтската терапија”.

Наслов на англиски јазик: “Analgesic and antiinflamatory effect of laser during ortohodontic therapy”.

Ментор: Проф. д-р Снежана Пешевска

Коментор: Доц. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Арх.бр. 02-1902 од 04.11.2016

 


Кандидат: Д-р Лазар Димовски

Наслов на македонски јазик: “Клиничка евалуација на постоперативниот морбидитет по екстракција на мандибуларни трети молари во релација со флап дизајнот”.

Наслов на англиски јазик: “Clinical evaluation of postoperative morbidity after ex traction of third mandibular molars in relation to flap design”.

Ментор: Проф. д-р Мaрија Пеева Петреска

Арх.бр. 02-1899 од 04.11.2016

 


Кандидат: Д-р Владимир Димитровски

Наслов на македонски јазик: “Процесираење на плунката за спектрофотометриско определување на вкупните саливарни протеини”.

Наслов на англиски јазик: “Procession of saliva for spectrophotometric determination of whole salivary proteins”.

Ментор: Д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 09-2514/2 oд 17.02.2017

 


Кандидат: Д-р Драгана Стевановска

Наслов на македонски јазик: “Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби – процена на силата на врската со смоатхезивни композитни цементи (ин-витко истражување) ”.

Наслов на англиски јазик: “Aesthetical ready-made crowns for primary teeth-evaluation of the shear bond strength to self-adhesive resin cement ( in vitro study) ”.

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх.бр. 02-2582 од 22.12.2017

 

 


Кандидат: Д-р Дарко Симовски

Наслов на македонски јазик: “Состојба на првите трајни молари кај дванаесетгодишни деца во Полошкиот регион”.

Наслов на англиски јазик: “Condition of the first permanent molars at the twelve-years old children in the polog region”.

Ментор: Проф. д-р Златко Георгиев

Арх.бр. 09-784/2 од 05.03.2018

 

 


Кандидат: Д-р Соња Арсовска

Наслов на македонски јазик: “Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица”.

Наслов на англиски јазик: “Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1151/4 од 27.04.2018

 

 


Кандидат: Д-р Стефана Чакар

Наслов на македонски јазик: “Медикаментозно индуцирана остеонекроза на вилица-знаење, ставови и искуства на докторите по стоматологија во Р. Македонија”

Наслов на англиски јазик: “Medication-related osteonecrosis of the jaw-knowledge, attitudes and experiences of the dental practitioners in R. Macedonia”

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1077/2 од 27.04.2018

 

 


Кандидат: Д-р Соња Арсовска

Наслов на македонски јазик: “Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица”.

Наслов на англиски јазик: “Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1151/4 од 27.04.2018

 


Кандидат: Д-р Христи Доковска

Наслов на македонски јазик: “Орална халитоза-показател на оралното здравје “.

Наслов на англиски јазик: “Oral halitosis-indikator of oral health”.

Проф. д-р Снежана Пешевска

Арх.бр. 02-1735/2 од 04.07.2018

 

 


Кандидат: Д-р Шпенд Адили

Наслов на македонски јазик: “Детекција на пародонтопатогени бактерии со помош на BANA тестот и нивнана корелација со клиничките карактеристики на хронична пародонтална болест”.

Наслов на англиски јазик: Detection of periodontopathogenic bakteria with BANA test assistance and their correlation with clinical characteristics of chronic periodontal disease”.

Ментор: Проф. д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 02-1733/2 од 04.07.2018

 

 


Кандидат: Д-р Александра Алексовска Ѓорѓиевска

Наслов на македонски јазик: “Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна студија”.

Наслов на англиски јазик: “Gnathometric analysis on convencional plaster models and digital models comparative study”.

Ментор: Доц.  д-р Наташа Тошевска Спасова

Арх.бр. 02-1840/1 од 04.07.2018

 

 


Кандидат: Д-р Златко Самојловски

Наслов на македонски јазик: “Компаративна анализа на димензиите на забните коронки кај индивидуи со различно етичко потекло”

Наслов на англиски јазик: “Comparative analysis of tooth crown dimensiones in individuals with a different ethnic origin”.

Ментор: Доц. Цветанка Бајрактарова Мишевска

Арх.бр.02-1748/2 од 04.07.2018

 

 


Кандидат: Д-р Милан Нацевски

Наслов на македонски јазик: “Информираност на пациентите со пародонталната болест за вжност на контролните прегеди во одржувањето на постигнатите резултати”

Наслов на англиски јазик: “The awearness of patients with paradontal disease for the importance of recall for maintening of achieved of achieved result”.

Ментор: Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

Арх.бр.02-2420/1 од 26.09.2018

 

 


Кандидат: Д-р Јована Митиќ

Наслов на македонски јазик: “Стабилност на бојата кај привремени артефицијални коронки”

Наслов на англиски јазик: “Colour stability in temporary artificial crowns”.

Ментор: Проф.д-р Билјана Капушевска

Арх.бр.09-3372/1 од 09.11.2018

 

 


Кандидат: Д-р Ангела Тасевска

Наслов на македонски јазик: “Активност на биомаркерите (алкална фосфатаза, аспартат аминотрансфераза и лактат дехидрогеназа) во гингивалниот флуид при ортодонтско придвижување на забите”

Наслов на англиски јазик: “Biomarker activity ( alcaline phosphatase, aspartat aminotransferase and lactat dehydrogense) in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement”.

Ментор: Проф.д-р Мирјана Поповска

Коментор: Доц.д-р Наташа Тошевска-Спасова

Арх.бр.02-3370/1 од 09.11.2018

 

 


Кандидат: Д-р Иван Шутаров

Наслов на македонски јазик: “Процена на влијанието ксеростомијата врзврз користење на мобилните акрилатни протези”

Наслов на англиски јазик: “Evaluation of the Influence of Xerosthomia Over Mobile Dentures Use”.

Ментор: Проф.д-р Љубен Гугувчевски

Арх.бр.02-3374/1 од 09.11.2018

 

 


Кандидат: Д-р Ремзи Салаи

Наслов на македонски јазик: “Застапеност распределба и квалитет на ендодонтската терапија во Република Макдонија”

Наслов на англиски јазик: “Frequency, distribution and quality of Endodontic therapy in the Republic of Macedonia”.

Ментор: Проф.д-р Лидија Поповска

Арх.бр.02.3375/1 од 09.11.2018