(Македонски) Прифатени теми за изработка на магистерски и докторски трудови

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Прифатени теми за изработка на магистерски трудови


 

Кандидат: Д-р Адријана Петрушевска

Наслов на македонски јазик: “Преваленција на малоклузиите од 3 до 5 годишна возраст кај предучилишни деца од Куманово

Наслов на англиски јазик: “Prevalence of malocclusions in a 3 to 5-year old in Preschool children from Kumanovo”

Ментор: Проф. д-р Марија Зужелова

Арх.бр. 07-1128/2 од 13.10.2014

 


Кандидат: Д-р Арбен Муртезани

Наслов на македонски јазик: “Проценка на ефикасноста и прецизноста на модифицираниот индкс на педерсон при екстракција на мандибуларните трети молари”.

Наслов на англиски јазик: “Efficiency and accuracy assessment of modified Pederson indeh during the ehtraction of mandibular third molars”.

Ментор: Проф. д-р Алберто Бенедети

Арх.бр. 02-1935 од 30.12.2015

 


Кандидат: Д-р Лидија Дамјановска

Наслов на македонски јазик: “Gs tri plaque gel во детекција на денталниот плак”.

Наслов на англиски јазик: “Gs three plaque gel in detection of dental plaque”.

Ментор: Проф. д-р Мирјана Поповска

Арх.бр. 02-1448 од 23.09.2016

 


Кандидат: Д-р Елена Апостолова

Наслов на македонски јазик: “Аналгетски и антиинфламаторен ефект на ласерот во тек на ортодонтската терапија”.

Наслов на англиски јазик: “Analgesic and antiinflamatory effect of laser during ortohodontic therapy”.

Ментор: Проф. д-р Снежана Пешевска

Коментор: Доц. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Арх.бр. 02-1902 од 04.11.2016

 


Кандидат: Д-р Лазар Димовски

Наслов на македонски јазик: “Клиничка евалуација на постоперативниот морбидитет по екстракција на мандибуларни трети молари во релација со флап дизајнот”.

Наслов на англиски јазик: “Clinical evaluation of postoperative morbidity after ex traction of third mandibular molars in relation to flap design”.

Ментор: Проф. д-р Мaрија Пеева Петреска

Арх.бр. 02-1899 од 04.11.2016

 


Кандидат: Д-р Владимир Димитровски

Наслов на македонски јазик: “Процесираење на плунката за спектрофотометриско определување на вкупните саливарни протеини”.

Наслов на англиски јазик: “Procession of saliva for spectrophotometric determination of whole salivary proteins”.

Ментор: Д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 09-2514/2 oд 17.02.2017

 


Кандидат: Д-р Драгана Стевановска

Наслов на македонски јазик: “Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби – процена на силата на врската со смоатхезивни композитни цементи (ин-витко истражување) ”.

Наслов на англиски јазик: “Aesthetical ready-made crowns for primary teeth-evaluation of the shear bond strength to self-adhesive resin cement ( in vitro study) ”.

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх.бр. 02-2582 од 22.12.2017

 

 


Кандидат: Д-р Дарко Симовски

Наслов на македонски јазик: “Состојба на првите трајни молари кај дванаесетгодишни деца во Полошкиот регион”.

Наслов на англиски јазик: “Condition of the first permanent molars at the twelve-years old children in the polog region”.

Ментор: Проф. д-р Златко Георгиев

Арх.бр. 09-784/2 од 05.03.2018

 

 


Кандидат: Д-р Соња Арсовска

Наслов на македонски јазик: “Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица”.

Наслов на англиски јазик: “Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1151/4 од 27.04.2018

 

 


Кандидат: Д-р Стефана Чакар

Наслов на македонски јазик: “Медикаментозно индуцирана остеонекроза на вилица-знаење, ставови и искуства на докторите по стоматологија во Р. Македонија”

Наслов на англиски јазик: “Medication-related osteonecrosis of the jaw-knowledge, attitudes and experiences of the dental practitioners in R. Macedonia”

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1077/2 од 27.04.2018

 

 


Кандидат: Д-р Соња Арсовска

Наслов на македонски јазик: “Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица”.

Наслов на англиски јазик: “Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1151/4 од 27.04.2018

 


Кандидат: Д-р Христи Доковска

Наслов на македонски јазик: “Орална халитоза-показател на оралното здравје “.

Наслов на англиски јазик: “Oral halitosis-indikator of oral health”.

Проф. д-р Снежана Пешевска

Арх.бр. 02-1735/2 од 04.07.2018

 

 


Кандидат: Д-р Шпенд Адили

Наслов на македонски јазик: “Детекција на пародонтопатогени бактерии со помош на BANA тестот и нивнана корелација со клиничките карактеристики на хронична пародонтална болест”.

Наслов на англиски јазик: Detection of periodontopathogenic bakteria with BANA test assistance and their correlation with clinical characteristics of chronic periodontal disease”.

Ментор: Проф. д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 02-1733/2 од 04.07.2018

 

 


Кандидат: Д-р Александра Алексовска Ѓорѓиевска

Наслов на македонски јазик: “Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна студија”.

Наслов на англиски јазик: “Gnathometric analysis on convencional plaster models and digital models comparative study”.

Ментор: Доц.  д-р Наташа Тошевска Спасова

Арх.бр. 02-1840/1 од 04.07.2018

 

 


Кандидат: Д-р Златко Самојловски

Наслов на македонски јазик: “Компаративна анализа на димензиите на забните коронки кај индивидуи со различно етичко потекло”

Наслов на англиски јазик: “Comparative analysis of tooth crown dimensiones in individuals with a different ethnic origin”.

Ментор: Доц. Цветанка Бајрактарова Мишевска

Арх.бр.02-1748/2 од 04.07.2018

 


Прифатени теми за изработка на докторски трудови

 

Кандидат Тема на македонски / англиски јазик Ментор Одлука од Наставно-научен совет
ЗАНА ЛИЛА КРАСНИЌИ Процена на квалитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата
The effect of the quality of the artificial occlusion on the development of temporomandibular dysfnction using T-scan analysis
проф. д-р Љубен Гугувчевски
АГИМЕ ДРАГИДЕЛА Антимикробната ефикасност на Er:YAG ласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали
Antimicrobial efficacy of Er:YAG Laser on mouth bacteria in infected root canals
проф.д-р Мира Јанкуловска
МИРСАД ШКРЕТА Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивалната рецесија I и II по Милер
A clinical comparative analysis of two surgical techniques in the treatment of Miller s class I and II recession
Ментор: проф.д-р Златанка БелазелковскаКоментор: проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска
АНА РАДЕСКА ПАНОВСКА Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман
Application of contemporary diagnostic methods for evaluation of orthodontic treatment need
проф.д-р Мира Јанкуловска
БОРЈАН НАУМОВСКИ Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники
Comparative analysis of dimensional stability and accuracy of silicone – based impression materials using different impression techniques – In vitro study
проф.д-р Билјана Капушевска
ВЕСНА ЈАНКУЛОВСКА Влијанието на ортодонтските миофункционални апарати врз орофацијалната мускулатура
The influence of orthodontic myofunctional appliances on the ortofacial muscles
Проф. д-р Вера Петрова
АРЛИНДА ТМАВА ДРАГУША Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези
Clinical and paraclinical findings in complete denture wearers
проф.д-р Ќиро Ивановски
БРУНО НИКОЛОВСКИ Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии
Evaluation of methods for early detection of oral premalignant and malignant lesions
проф.д-р Даница Поповиќ Моневска
ДЕНИС БАФТИЈАРИ Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата
Determination of implant stability and the impact of risk factors on success of the therapy
проф.д-р Алберто Бенедети
ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВСКА Микропропустливоста и јачината на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација проф.д-р Соња Апостолска
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕШОСКА Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки
Evaluation of internal fit and marginal discrepancy of all-ceramic and metal-ceramic crowns
проф.д-р Јагода Бајевска
СОЊА ДЕЈАНОСКА Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции-метод на конечни елементи
Distribution analysis of occlusal vertical forces in fixed partial dentures with distal cantilever – Finite elements method
проф.д-р Јадранка Бундевска
СНЕЖАНА ДИМИТРОСКА Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи
Evaluation of skeletal and soft tissue facial variations in subjects with sagittal discrepancy using cephalometric and anthropometric analysis
проф.д-р Лидија Кануркова
АБДИЛ ИЗАИРИ Дијагностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија
Diagnostic procedures in patients with medically conditioned xerostomy
проф.д-р Маја Пандилова
МАРИЈА АНДОНОВСКА Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз јачината на врската на композитното колче со дентинот проф.д-р Соња Апостолска
НАДИЦА ЈАНЕВА Евалуација на физичките и механичките карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционалните тотални протези – in vitro студија
Evaluation of physical and mechanical properties of complete dentures fabricated with CAD/CAM technology in comparison to conventional complete dentures
проф.д-р Гордана Ковачевска
ФИЛИП ТАНТУРОВСКИ Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези
Spirometric evaluation of airlow lung measuremetns complete denture wearers
проф.д-р Јагода Бајевска
МАРИЈА ИВАНОВСКА СТОЈАНОСКА Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, епштејбаровиот вирус и цитомегаловирусите во патогенезата на хроничната пародонтопатија
The role of herpes simplex virus type 1 and type 2, EpsteinBarr (EBV) virus and cytomegalovirus (CMV) in the pathogenesis of chronic periodontal desiese
проф.д-р Мирјана Поповска
ЖАКЛИНА МЕНЧЕВА Хируршки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија
Surgical treatment methods of soft tissue defects in oral surgery
проф.д-р Оливер Димитровски