Прифатени теми за изработка на магистерски и докторски трудови

Прифатени теми за изработка на магистерски трудови


 

Кандидат: Д-р Адријана Петрушевска

Наслов на македонски јазик: “Преваленција на малоклузиите од 3 до 5 годишна возраст кај предучилишни деца од Куманово

Наслов на англиски јазик: “Prevalence of malocclusions in a 3 to 5-year old in Preschool children from Kumanovo”

Ментор: Проф. д-р Марија Зужелова

Арх.бр. 07-1128/2 од 13.10.2014

 


Кандидат: Д-р Арбен Муртезани

Наслов на македонски јазик: “Проценка на ефикасноста и прецизноста на модифицираниот индкс на педерсон при екстракција на мандибуларните трети молари”.

Наслов на англиски јазик: “Efficiency and accuracy assessment of modified Pederson indeh during the ehtraction of mandibular third molars”.

Ментор: Проф. д-р Алберто Бенедети

Арх.бр. 02-1935 од 30.12.2015

 


Кандидат: Д-р Лидија Дамјановска

Наслов на македонски јазик: “Gs tri plaque gel во детекција на денталниот плак”.

Наслов на англиски јазик: “Gs three plaque gel in detection of dental plaque”.

Ментор: Проф. д-р Мирјана Поповска

Арх.бр. 02-1448 од 23.09.2016

 


Кандидат: Д-р Елена Апостолова

Наслов на македонски јазик: “Аналгетски и антиинфламаторен ефект на ласерот во тек на ортодонтската терапија”.

Наслов на англиски јазик: “Analgesic and antiinflamatory effect of laser during ortohodontic therapy”.

Ментор: Проф. д-р Снежана Пешевска

Коментор: Доц. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Арх.бр. 02-1902 од 04.11.2016

 


Кандидат: Д-р Лазар Димовски

Наслов на македонски јазик: “Клиничка евалуација на постоперативниот морбидитет по екстракција на мандибуларни трети молари во релација со флап дизајнот”.

Наслов на англиски јазик: “Clinical evaluation of postoperative morbidity after ex traction of third mandibular molars in relation to flap design”.

Ментор: Проф. д-р Мaрија Пеева Петреска

Арх.бр. 02-1899 од 04.11.2016

 


Кандидат: Д-р Владимир Димитровски

Наслов на македонски јазик: “Процесираење на плунката за спектрофотометриско определување на вкупните саливарни протеини”.

Наслов на англиски јазик: “Procession of saliva for spectrophotometric determination of whole salivary proteins”.

Ментор: Д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 09-2514/2 oд 17.02.2017

 


Кандидат: Д-р Драгана Стевановска

Наслов на македонски јазик: “Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби – процена на силата на врската со смоатхезивни композитни цементи (ин-витко истражување) ”.

Наслов на англиски јазик: “Aesthetical ready-made crowns for primary teeth-evaluation of the shear bond strength to self-adhesive resin cement ( in vitro study) ”.

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Арх.бр. 02-2582 од 22.12.2017

 

 


Кандидат: Д-р Дарко Симовски

Наслов на македонски јазик: “Состојба на првите трајни молари кај дванаесетгодишни деца во Полошкиот регион”.

Наслов на англиски јазик: “Condition of the first permanent molars at the twelve-years old children in the polog region”.

Ментор: Проф. д-р Златко Георгиев

Арх.бр. 09-784/2 од 05.03.2018

 

 


Кандидат: Д-р Соња Арсовска

Наслов на македонски јазик: “Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица”.

Наслов на англиски јазик: “Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1151/4 од 27.04.2018

 

 


Кандидат: Д-р Стефана Чакар

Наслов на македонски јазик: “Медикаментозно индуцирана остеонекроза на вилица-знаење, ставови и искуства на докторите по стоматологија во Р. Македонија”

Наслов на англиски јазик: “Medication-related osteonecrosis of the jaw-knowledge, attitudes and experiences of the dental practitioners in R. Macedonia”

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1077/2 од 27.04.2018

 

 


Кандидат: Д-р Соња Арсовска

Наслов на македонски јазик: “Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица”.

Наслов на англиски јазик: “Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible”.

Ментор: Проф. д-р Даница Поповиќ Моневска

Арх.бр. 02-1151/4 од 27.04.2018

 


Кандидат: Д-р Христи Доковска

Наслов на македонски јазик: “Орална халитоза-показател на оралното здравје “.

Наслов на англиски јазик: “Oral halitosis-indikator of oral health”.

Проф. д-р Снежана Пешевска

Арх.бр. 02-1735/2 од 04.07.2018

 

 


Кандидат: Д-р Шпенд Адили

Наслов на македонски јазик: “Детекција на пародонтопатогени бактерии со помош на BANA тестот и нивнана корелација со клиничките карактеристики на хронична пародонтална болест”.

Наслов на англиски јазик: Detection of periodontopathogenic bakteria with BANA test assistance and their correlation with clinical characteristics of chronic periodontal disease”.

Ментор: Проф. д-р Ќиро Ивановски

Арх.бр. 02-1733/2 од 04.07.2018

 

 


Кандидат: Д-р Александра Алексовска Ѓорѓиевска

Наслов на македонски јазик: “Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна студија”.

Наслов на англиски јазик: “Gnathometric analysis on convencional plaster models and digital models comparative study”.

Ментор: Доц.  д-р Наташа Тошевска Спасова

Арх.бр. 02-1840/1 од 04.07.2018

 

 


Кандидат: Д-р Златко Самојловски

Наслов на македонски јазик: “Компаративна анализа на димензиите на забните коронки кај индивидуи со различно етичко потекло”

Наслов на англиски јазик: “Comparative analysis of tooth crown dimensiones in individuals with a different ethnic origin”.

Ментор: Доц. Цветанка Бајрактарова Мишевска

Арх.бр.02-1748/2 од 04.07.2018

 


Прифатени теми за изработка на докторски трудови

 

Кандидат Тема на македонски / англиски јазик Ментор Одлука од Наставно-научен совет
ЗАНА ЛИЛА КРАСНИЌИ Процена на квалитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата
The effect of the quality of the artificial occlusion on the development of temporomandibular dysfnction using T-scan analysis
проф. д-р Љубен Гугувчевски
АГИМЕ ДРАГИДЕЛА Антимикробната ефикасност на Er:YAG ласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали
Antimicrobial efficacy of Er:YAG Laser on mouth bacteria in infected root canals
проф.д-р Мира Јанкуловска
МИРСАД ШКРЕТА Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивалната рецесија I и II по Милер
A clinical comparative analysis of two surgical techniques in the treatment of Miller s class I and II recession
Ментор: проф.д-р Златанка БелазелковскаКоментор: проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска
АНА РАДЕСКА ПАНОВСКА Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман
Application of contemporary diagnostic methods for evaluation of orthodontic treatment need
проф.д-р Мира Јанкуловска
БОРЈАН НАУМОВСКИ Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники
Comparative analysis of dimensional stability and accuracy of silicone – based impression materials using different impression techniques – In vitro study
проф.д-р Билјана Капушевска
ВЕСНА ЈАНКУЛОВСКА Влијанието на ортодонтските миофункционални апарати врз орофацијалната мускулатура
The influence of orthodontic myofunctional appliances on the ortofacial muscles
Проф. д-р Вера Петрова
АРЛИНДА ТМАВА ДРАГУША Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези
Clinical and paraclinical findings in complete denture wearers
проф.д-р Ќиро Ивановски
БРУНО НИКОЛОВСКИ Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии
Evaluation of methods for early detection of oral premalignant and malignant lesions
проф.д-р Даница Поповиќ Моневска
ДЕНИС БАФТИЈАРИ Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата
Determination of implant stability and the impact of risk factors on success of the therapy
проф.д-р Алберто Бенедети
ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВСКА Микропропустливоста и јачината на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација проф.д-р Соња Апостолска
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕШОСКА Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки
Evaluation of internal fit and marginal discrepancy of all-ceramic and metal-ceramic crowns
проф.д-р Јагода Бајевска
СОЊА ДЕЈАНОСКА Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции-метод на конечни елементи
Distribution analysis of occlusal vertical forces in fixed partial dentures with distal cantilever – Finite elements method
проф.д-р Јадранка Бундевска
СНЕЖАНА ДИМИТРОСКА Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи
Evaluation of skeletal and soft tissue facial variations in subjects with sagittal discrepancy using cephalometric and anthropometric analysis
проф.д-р Лидија Кануркова
АБДИЛ ИЗАИРИ Дијагностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија
Diagnostic procedures in patients with medically conditioned xerostomy
проф.д-р Маја Пандилова
МАРИЈА АНДОНОВСКА Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз јачината на врската на композитното колче со дентинот проф.д-р Соња Апостолска
НАДИЦА ЈАНЕВА Евалуација на физичките и механичките карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционалните тотални протези – in vitro студија
Evaluation of physical and mechanical properties of complete dentures fabricated with CAD/CAM technology in comparison to conventional complete dentures
проф.д-р Гордана Ковачевска
ФИЛИП ТАНТУРОВСКИ Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези
Spirometric evaluation of airlow lung measuremetns complete denture wearers
проф.д-р Јагода Бајевска
МАРИЈА ИВАНОВСКА СТОЈАНОСКА Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, епштејбаровиот вирус и цитомегаловирусите во патогенезата на хроничната пародонтопатија
The role of herpes simplex virus type 1 and type 2, EpsteinBarr (EBV) virus and cytomegalovirus (CMV) in the pathogenesis of chronic periodontal desiese
проф.д-р Мирјана Поповска
ЖАКЛИНА МЕНЧЕВА Хируршки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија
Surgical treatment methods of soft tissue defects in oral surgery
проф.д-р Оливер Димитровски