Прифатени теми за изработка на магистерски и докторски трудови

Прифатени теми за изработка на магистерски трудови


 

Кандидат Тема на македонски / англиски јазик Ментор Одлука од Наставно-научен совет
Д-р Адријана Петрушевска Преваленција на малоклузиите од 3 до 5 годишна возраст кај предучилишни деца од Куманово

 

Prevalence of malocclusions in a 3 to 5-year old in Preschool children from Kumanovo

Проф. д-р

Марија

Зужелова

Бр. 07-1128/2

Од 13.10.2014

Д-р Арбен Муртезани Проценка на ефикасноста и прецизноста на модифицираниот индкс на педерсон при екстракција на мандибуларните трети молари.

 

Efficiency and accuracy assessment of modified Pederson indeh during the ehtraction of mandibular third molars.

Проф. д-р Алберто Бенедети Бр. 02-1935

од 30.12.2015

 

Д-р Лидија Дамјановска Gs tri plaque gel во детекција на денталниот плак.

 

Gs three plaque gel in detection of dental plaque.

Проф. д-р

Мирјана

Поповска

Бр. 02-1448 од 23.09.2016
Д-р Елена Апостолова Аналгетски и антиинфламаторен ефект на ласерот во тек на ортодонтската терапија.

 

Analgesic and antiinflamatory effect of laser during ortohodontic therapy.

Проф. д-р

Снежана Пешевска

 

Коментор:

Доц. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Бр.02-1902

од

04.11.2016

 

Д-р Лазар Димовски Клиничка евалуација на постоперативниот морбидитет по екстракција на мандибуларни трети молари во релација со флап дизајнот.

 

Clinical evaluation of postoperative morbidity after ex traction of third mandibular molars in relation to flap design.

Проф. д-р

Мaрија Пеева Петреска

Бр.02-1899

од

04.11.2016

Д-р Владимир

Димитровски

Процесираење на плунката за спектрофотометриско определување на вкупните саливарни протеини.

 

Procession of saliva for spectrophotometric determination of whole salivary proteins.

Д-р Ќиро Ивановски Бр. 09-2514/2

Од 17.02.2017

 

Д-р Драгана Стевановска

Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби – процена на силата на врската со смоатхезивни композитни цементи (ин-витко истражување).

 

Aesthetical ready-made crowns for primary teeth-evaluation of the shear bond strength to self-adhesive resin cement ( in vitro study).

Проф. д-р

Мира Јанкуловска

Бр. 02-2582

Од 22.12.2017

Д-р Дарко Симовски Состојба на првите трајни молари кај дванаесетгодишни деца во Полошкиот регион.

 

Condition of the first permanent molars at the twelve-years old children in the polog region.

Проф. д-р

Златко Георгиев

Бр. 09-784/2

Од 05.03.2018

Д-р Соња Арсовска Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица.

 

Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible.

Проф. д-р

Даница Поповиќ Моневска

Бр. 02-1151/4

Од 27.04.2018

 

Д-р Стефана Чакар Медикаментозно индуцирана остеонекроза на вилица-знаење, ставови и искуства на докторите по стоматологија во Р. Македонија

 

Medication-related osteonecrosis of the jaw-knowledge, attitudes and experiences of the dental practitioners in R. Macedonia

Проф. д-р

Даница Поповиќ Моневска

Бр. 02-1077/2

Од 27.04.2018

Д-р Соња Арсовска Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица.

 

Correlation between the position of the third molar and fracture in the angle of mandible.

Проф. д-р

Даница Поповиќ Моневска

Бр. 02-1151/4

Од 27.04.2018

 

 


Прифатени теми за изработка на докторски трудови

 

Кандидат Тема на македонски / англиски јазик Ментор Одлука од Наставно-научен совет
ЗАНА ЛИЛА КРАСНИЌИ Процена на квалитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата

 

The effect of the quality of the artificial occlusion on the development of temporomandibular dysfnction using T-scan analysis

 

проф. д-р Љубен Гугувчевски
АГИМЕ ДРАГИДЕЛА Антимикробната ефикасност на Er:YAG ласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали

 

Antimicrobial efficacy of Er:YAG Laser on mouth bacteria in infected root canals

проф.д-р Мира Јанкуловска

 

 
МИРСАД ШКРЕТА Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивалната рецесија I и II по Милер

 

A clinical comparative analysis of two surgical techniques in the treatment of Miller s class I and II recession

 

Ментор: проф.д-р Златанка Белазелковска

Коментор: проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

 

 
АНА РАДЕСКА ПАНОВСКА Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман

 

Application of contemporary diagnostic methods for evaluation of orthodontic treatment need

 

проф.д-р Мира Јанкуловска  
БОРЈАН НАУМОВСКИ Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники

 

Comparative analysis of dimensional stability and accuracy of silicone – based impression materials using different impression techniques – In vitro study

проф.д-р Билјана Капушевска  
ВЕСНА ЈАНКУЛОВСКА Влијанието на ортодонтските миофункционални апарати врз орофацијалната мускулатура

 

The influence of orthodontic myofunctional appliances on the ortofacial muscles

Проф. д-р Вера Петрова  
АРЛИНДА ТМАВА ДРАГУША Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези

 

Clinical and paraclinical findings in complete denture wearers

проф.д-р Ќиро Ивановски  
БРУНО НИКОЛОВСКИ Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии

 

Evaluation of methods for early detection of oral premalignant and malignant lesions

 

проф.д-р Даница Поповиќ Моневска  
ДЕНИС БАФТИЈАРИ Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата

 

Determination of implant stability and the impact of risk factors on success of the therapy

проф.д-р Алберто Бенедети  
ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВСКА Микропропустливоста и јачината на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација проф.д-р Соња Апостолска  
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕШОСКА Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки

 

Evaluation of internal fit and marginal discrepancy of all-ceramic and metal-ceramic crowns

проф.д-р Јагода Бајевска  
СОЊА ДЕЈАНОСКА Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции-метод на конечни елементи

 

Distribution analysis of occlusal vertical forces in fixed partial dentures with distal cantilever – Finite elements method

проф.д-р Јадранка Бундевска  
СНЕЖАНА ДИМИТРОСКА Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи

 

Evaluation of skeletal and soft tissue facial variations in subjects with sagittal discrepancy using cephalometric and anthropometric analysis

проф.д-р Лидија Кануркова  
АБДИЛ ИЗАИРИ Дијагностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија

 

Diagnostic procedures in patients with medically conditioned xerostomy

проф.д-р Маја Пандилова  
МАРИЈА АНДОНОВСКА Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз јачината на врската на композитното колче со дентинот проф.д-р Соња Апостолска  
НАДИЦА ЈАНЕВА Евалуација на физичките и механичките карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционалните тотални протези – in vitro студија

 

Evaluation of physical and mechanical properties of complete dentures fabricated with CAD/CAM technology in comparison to conventional complete dentures

проф.д-р Гордана Ковачевска  
ФИЛИП ТАНТУРОВСКИ Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези

 

Spirometric evaluation of airlow lung measuremetns complete denture wearers

проф.д-р Јагода Бајевска  
МАРИЈА ИВАНОВСКА СТОЈАНОСКА Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, епштејбаровиот вирус и цитомегаловирусите во патогенезата на хроничната пародонтопатија

 

The role of herpes simplex virus type 1 and type 2, EpsteinBarr (EBV) virus and cytomegalovirus (CMV) in the pathogenesis of chronic periodontal desiese

 

проф.д-р Мирјана Поповска  
ЖАКЛИНА МЕНЧЕВА Хируршки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија

 

Surgical treatment methods of soft tissue defects in oral surgery

 

проф.д-р Оливер Димитровски