(Македонски) Прифатени теми за докторски труд

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Прифатени теми за изработка на докторски трудови

 

Кандидат Тема на македонски / англиски јазик Ментор Одлука од Наставно-научен совет
ЗАНА ЛИЛА КРАСНИЌИ Процена на квалитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата
The effect of the quality of the artificial occlusion on the development of temporomandibular dysfnction using T-scan analysis
проф. д-р Љубен Гугувчевски
АГИМЕ ДРАГИДЕЛА Антимикробната ефикасност на Er:YAG ласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали
Antimicrobial efficacy of Er:YAG Laser on mouth bacteria in infected root canals
проф.д-р Мира Јанкуловска
МИРСАД ШКРЕТА Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивалната рецесија I и II по Милер
A clinical comparative analysis of two surgical techniques in the treatment of Miller s class I and II recession
Ментор: проф.д-р Златанка БелазелковскаКоментор: проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска
АНА РАДЕСКА ПАНОВСКА Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман
Application of contemporary diagnostic methods for evaluation of orthodontic treatment need
проф.д-р Мира Јанкуловска
БОРЈАН НАУМОВСКИ Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники
Comparative analysis of dimensional stability and accuracy of silicone – based impression materials using different impression techniques – In vitro study
проф.д-р Билјана Капушевска
ВЕСНА ЈАНКУЛОВСКА Влијанието на ортодонтските миофункционални апарати врз орофацијалната мускулатура
The influence of orthodontic myofunctional appliances on the ortofacial muscles
Проф. д-р Вера Петрова
АРЛИНДА ТМАВА ДРАГУША Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези
Clinical and paraclinical findings in complete denture wearers
проф.д-р Ќиро Ивановски
БРУНО НИКОЛОВСКИ Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии
Evaluation of methods for early detection of oral premalignant and malignant lesions
проф.д-р Даница Поповиќ Моневска
ДЕНИС БАФТИЈАРИ Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата
Determination of implant stability and the impact of risk factors on success of the therapy
проф.д-р Алберто Бенедети
ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВСКА Микропропустливоста и јачината на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација проф.д-р Соња Апостолска
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕШОСКА Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки
Evaluation of internal fit and marginal discrepancy of all-ceramic and metal-ceramic crowns
проф.д-р Јагода Бајевска
СОЊА ДЕЈАНОСКА Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции-метод на конечни елементи
Distribution analysis of occlusal vertical forces in fixed partial dentures with distal cantilever – Finite elements method
проф.д-р Јадранка Бундевска
СНЕЖАНА ДИМИТРОСКА Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи
Evaluation of skeletal and soft tissue facial variations in subjects with sagittal discrepancy using cephalometric and anthropometric analysis
проф.д-р Лидија Кануркова
АБДИЛ ИЗАИРИ Дијагностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија
Diagnostic procedures in patients with medically conditioned xerostomy
проф.д-р Маја Пандилова
МАРИЈА АНДОНОВСКА Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз јачината на врската на композитното колче со дентинот проф.д-р Соња Апостолска
НАДИЦА ЈАНЕВА Евалуација на физичките и механичките карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционалните тотални протези – in vitro студија
Evaluation of physical and mechanical properties of complete dentures fabricated with CAD/CAM technology in comparison to conventional complete dentures
проф.д-р Гордана Ковачевска
ФИЛИП ТАНТУРОВСКИ Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези
Spirometric evaluation of airlow lung measuremetns complete denture wearers
проф.д-р Јагода Бајевска
МАРИЈА ИВАНОВСКА СТОЈАНОСКА Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, епштејбаровиот вирус и цитомегаловирусите во патогенезата на хроничната пародонтопатија
The role of herpes simplex virus type 1 and type 2, EpsteinBarr (EBV) virus and cytomegalovirus (CMV) in the pathogenesis of chronic periodontal desiese
проф.д-р Мирјана Поповска
ЖАКЛИНА МЕНЧЕВА Хируршки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија
Surgical treatment methods of soft tissue defects in oral surgery
проф.д-р Оливер Димитровски