(Македонски) Прифатени теми за докторски труд

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 • Кандидат: МАРИЈА МАНЕВА РИСТОВСКА

Тема МК: Проценка на краниофацијалните и дентоалвеоларните структури кај индивидуи со различен тип на вертикален раст

Тема АНГ: Estimation of craniofacial and dentoalveolar structurures at subjects with different vertical growth pattern

Ментор: проф.д-р Лидија Кануркова

Арх.бр. 02-3366/1 од 09.11.2018

 

 • Кандидат: МАРИЈАНА МИРЧЕСКА

Тема МК: Ефикасноста на три системи при конвенционален ендодонтски ретретман
Тема АНГ: Efficiency of three endodontics systems in a conventional endodontic retreatment

Ментор: проф.д-р Лидија Поповска

 

 • Кандидат: ЖАКЛИНА МЕНЧЕВА

Тема МК: Хируршки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија
Тема АНГ: Surgical treatment methods of soft tissue defects in oral surgery

Ментор: проф.д-р Оливер Димитровски

 

 • Кандидат: МАРИЈА ИВАНОВСКА СТОЈАНОСКА

Тема МК: Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, епштејбаровиот вирус и цитомегаловирусите во патогенезата на хроничната пародонтопатија
Тема АНГ: The role of herpes simplex virus type 1 and type 2, EpsteinBarr (EBV) virus and cytomegalovirus (CMV) in the pathogenesis of chronic periodontal desiese

Ментор: проф.д-р Мирјана Поповска

 

 • Кандидат: ФИЛИП ТАНТУРОВСКИ

Тема МК: Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези
Тема АНГ: Spirometric evaluation of airlow lung measuremetns complete denture wearers

Ментор: проф.д-р Јагода Бајевска

 

 • Кандидат: НАДИЦА ЈАНЕВА

Тема МК: Евалуација на физичките и механичките карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционалните тотални протези – in vitro студија
Тема АНГ: Evaluation of physical and mechanical properties of complete dentures fabricated with CAD/CAM technology in comparison to conventional complete dentures

Ментор: проф.д-р Гордана Ковачевска

 

 • Кандидат: МАРИЈА АНДОНОВСКА

Тема МК: Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз јачината на врската на композитното колче со дентинот

Ментор: проф.д-р Соња Апостолска

 

 • Кандидат: АБДИЛ ИЗАИРИ

Тема МК: Дијагностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија
Тема АНГ: Diagnostic procedures in patients with medically conditioned xerostomy

Ментор: проф.д-р Маја Пандилова

 

 • Кандидат: СНЕЖАНА ДИМИТРОСКА

Тема МК: Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи
Тема АНГ: Evaluation of skeletal and soft tissue facial variations in subjects with sagittal discrepancy using cephalometric and anthropometric analysis

Ментор: проф.д-р Лидија Кануркова

 

 • Кандидат: СОЊА ДЕЈАНОСКА

Тема МК: Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции-метод на конечни елементи
Тема АНГ: Distribution analysis of occlusal vertical forces in fixed partial dentures with distal cantilever – Finite elements method

Ментор: проф.д-р Јадранка Бундевска

 

 • Кандидат: КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕШОСКА

Тема МК: Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки
Тема АНГ: Evaluation of internal fit and marginal discrepancy of all-ceramic and metal-ceramic crowns

Ментор: проф.д-р Јагода Бајевска

 

 • Кандидат: ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВСКА

Тема МК: Микропропустливоста и јачината на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација

Ментор: проф.д-р Соња Апостолска

 

 • Кандидат: ДЕНИС БАФТИЈАРИ

Тема МК: Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата
Тема АНГ: Determination of implant stability and the impact of risk factors on success of the therapy

Ментор: проф.д-р Алберто Бенедети

 

 • Кандидат: БРУНО НИКОЛОВСКИ

Тема МК: Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии
Тема АНГ: Evaluation of methods for early detection of oral premalignant and malignant lesions

Ментор: проф.д-р Даница Поповиќ Моневска

 

 • Кандидат: АРЛИНДА ТМАВА ДРАГУША

Тема МК: Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези
Тема АНГ: Clinical and paraclinical findings in complete denture wearers

Ментор: проф.д-р Ќиро Ивановски

 

 • Кандидат: ВЕСНА ЈАНКУЛОВСКА

Тема МК: Влијанието на ортодонтските миофункционални апарати врз орофацијалната мускулатура
Тема АНГ: The influence of orthodontic myofunctional appliances on the ortofacial muscles

Ментор: Проф. д-р Вера Петрова

 

 • Кандидат: БОРЈАН НАУМОВСКИ

Тема МК: Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники
Тема АНГ: Comparative analysis of dimensional stability and accuracy of silicone – based impression materials using different impression techniques – In vitro study

Ментор: проф.д-р Билјана Капушевска

 

 • Кандидат: АНА РАДЕСКА ПАНОВСКА

Тема МК: Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман
Тема АНГ: Application of contemporary diagnostic methods for evaluation of orthodontic treatment need

Ментор: проф.д-р Мира Јанкуловска

 

 • Кандидат: МИРСАД ШКРЕТА

Тема МК: Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивалната рецесија I и II по Милер
Тема АНГ: A clinical comparative analysis of two surgical techniques in the treatment of Miller s class I and II recession

Ментор: проф.д-р Златанка Белазелковска

Коментор: проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

 

 • Кандидат: АГИМЕ ДРАГИДЕЛА

Тема МК: Антимикробната ефикасност на Er:YAG ласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали
Тема АНГ: Antimicrobial efficacy of Er:YAG Laser on mouth bacteria in infected root canals

Ментор: проф.д-р Мира Јанкуловска

 

 • Кандидат: ЗАНА ЛИЛА КРАСНИЌИ

Тема МК: Процена на квалитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата
Тема АНГ: The effect of the quality of the artificial occlusion on the development of temporomandibular dysfnction using T-scan analysisпроф.

Ментор: д-р Љубен Гугувчевски