Претклиничка ендодонција – јунска сесија

За студентите кои го преслушуваа предметот

 

КОЛОКВИУМОТ  ПО ПРЕДМЕТОТ  ПРЕТКЛИНИЧКА  ЕНДОДОНЦИЈА  ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА:

23.05.2019 год. со почеток во 9 часот во комјутерски центар

 

 

Проф.др.Соња Апостолска