Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет во учебната 2003/2004 година

I година
Предмети I семестар II семестар Вкупно Кредити
Медицинска етика и психологија 2+0 30 3
Биофизика 2+2 60 4
Хемија 3+2 75 5
Биологија 3+2 75 4
Англиски јазик I 2+0 30 3
Анатомија I 2+3 75 5
Информатика 1+2 45 2
Стоматологијата како струка и наука 2+0 30 2
Социологија на медицината 2+0 30 2
Генетика 2+0 30 3
Англиски јазик II 2+0 30 2,5
Биохемија 3+3 90 6
Анатомија II 3+3 90 6
Хистологија со ембриологија I 2+2 60 4
Физиологија I 3+3 90 6
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Физичко воспитување 0+2 30 2,5
Ергономија 3+2 75 2,5
Здравствена екологија 2+0 30 2,5
ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ
Дефендологија 2+1 2+1 90
Физичко воспитување 0+2 30

 

II година
Предмети III семестар IV семестар Вкупно Кредити
Патолошка анатомија 4+3 105 5,5
Мобилна протетика, претклиника со гнатологија и материјали I 3+5 120 6
Англиски јазик III 2+0 30 3
Рендгенологија I 1+1 30 3
Хистологија со ембриологија II 2+2 60 4
Физиологија II 3+2 75 5,5
Микробиологија со имунологија 4+2 90 6
Патофизиологија 3+1 60 4
Фармакологија 3+2 75 5
Мобилна протетика, претклиника со гнатологија и материјали II 2+5 105 6
Англиски јазик IV 2+0 30 3
Рендгенологија II 2+2 60 3,5
Социјална медицина 2+0 30 2,5
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Организација на стоматолошка служба 2+0 30 3
Менаџмент во стоматологијата 2+0 30 3
ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ
Физичко воспитување 0+2 0+2 60

 

III година
Предмети V семестар VI семестар Вкупно Кредити
Фиксна протетика (претклиника) I 1+4 75 5
Интерна медицина I 3+2 75 3
Неврологија 1+1 30 3
Психијатрија 1+1 30 2,5
Дерматовенерологија 1+1 30 2,5
Инфективни болести 1+1 30 5,5
Оториноларингологија 2+2 60 3
Превентивна стоматологија I 3+3 90 4
Болести на забите (претклиника) 2+5 105 6
Фиксна протетика (претклиника) II 1+4 75 6
Интерна медицина II 2+2 60 3
Хирургија 3+3 90 5
Очни болести 1+1 30 3
Судска медицина 1+1 30 2,5
Превентивна стоматологија II 3+3 90 3,5
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Педијатрија 1+1 30 3
Физиологија на бременост 1+1 30 3

 

IV година
Предмети VII семестар VIII семестар Вкупно Кредити
Болести на забите I 1+3 60 6
Орална хирургија (претклиника) 2+3 75 6
Клиничка мобилна протетика I 2+5 105 7
Детска стоматологија (општа) 3+4 105 5
Орална патологија и медицина 3+2 75 3
Анестезиологија со реанимација 1+1 30 3
Болести на забите II 1+6 105 6
Орална хирургија (клиника) 2+3 75 6
Клиничка мобилна протетика II 2+5 105 6
Детска стоматологија (специјална) 2+3 75 5
Максилофацијална хирургија (клиничка пропедевтика) 2+0 30 4
Ортодонција (претклиника) 2+2 60 3

 

V година
Предмети IX семестар X семестар Вкупно Кредити
Болести на забите III 1+6 105 5
Орална хирургија и имплантологија 0+3 45 3
Ортодонција I 1+2 45 4
Клиничка фиксна протетика I 1+6 105 4
Пародонтологија I 2+4 90 6
Максилофацијална хирургија (аномалии и деформитети) 2+2 60 6
Болести на забите IV 0+3 45 4
Ортодонција II 2+3 75 5
Клиничка фиксна протетика II 1+6 105 6
Пародонтологија II 3+4 105 6
Ургентни состојби во стоматологијата 3+1 60 5
Максилофацијална хирургија (воспалителни и патолошки состојби во орофацијалната регија) 2+2 60 4