Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет при Универзитетскиот центар за медицински науки во учебната 1979/80 година

Година Семестри Вкупно
I  година  I сем.  II сем.
Хемија 4+3 4+3 210
Физика 3+4 0+0 120
Биологија  3+2

 

3+2 150
Анатомија 2+2 2+3 120
Основи на општонародна одбрана на СФРЈ 1+1 1+1 60
 12+12 13+9 825

 

Година Семестри Вкупно
IIгодина III сем. IV сем.
Анатомија 3+3 0+0 105
Хистологија со ембриологија 2+2 2+2 120
биохемија  2+2

 

2+2 120
Физиологија 3+2 4+3 180
Претклиничка стоматологија 2+6 1+3 180
Микробиологија 0+0 2+1 45
Патолошка физиологија 0+0 2+1 45
Основи на општонародна одбрана на СФРЈ 1+1  1+1 60
Основи на марксизам  2+0   2+0 60
15+16 16+13 915

 

Година Семестри Вкупно
III година Vсем. VIсем.
микробиологија 2+2 0+0 60
Претклиничка стоматолошка протетика 2+6 1+3 180
Патолошка анатомија  3+2

 

3+2 150
Патолошка физиологија 2+2 0+0 60
Фармакологија 4+2 0+0 90
Интерна медицина  0+0 4+2 90
Рендгенологија 0+0 1+1 30
Невропсихијатрија 0++0  1+1 30
дерматовенерологија  0+0   2+1 45
Дентална патологија 0+0 2+4 90
Увод во педијатрија 0+0 1+1 30
Физиологија на бременоста 0+0 1+1 30
Инфективни болести 0+0 1+1 30
13+14 17+17 900

 

Година Семестри Вкупно
IV година VII сем. VIII сем.
Интерна медицина 4+2 0+0 90
Рентгенологија 1+1 0+0 30
Инфективни болести  

2+1

0+0 45
Невропсихијатрија  1+1 0+0 30
Општа и воена хирургија  2+2 2+2 120
Оториноларингологија  1+1 1+1 60
Хигиена  0+0 4+1 75
Офталмологија  0+0  1+1 30
Орална хирургија  2+2   1+3 135
Дентална патологија

 

1+6 1+6 210
Детска и превентивна стоматтологија 0+0 2+0 30
Клиничка стоматолошка протетика 1+6 1+6 210
15+25 13+20 1065

 

 

Година Семестри Вкупно
V година IX сем. X сем.
Максилофацијална хирургија 2+4 2+4 180
Дентална патологија 1+6 0+6 195
Клиничка стоматолошка протетика  1+6

 

1+6 210
Болести на уста 2+2 2+2 120
Детска и превентивна стоматологија 1+2 1+2 90
Ортопедија на заби и вилици  2+2 1+4 135
Судска медицина 2+1 0+0 45
11+23  7+24 975