Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет во учебната 1981/82 година

Година Семестри Вкупно
Iгодина Iсем. II сем.
Хемија 4+6 0+0 150
Физика 3+3 0+0 90
Биологија  2+2

 

2+2 120
Основи на марксизмот 3+2 3+2 150
Основи на народна одб рана 1+1 1+1 60
Странски јазик  2+0 0+0 30
Увод во стоматологија 1+0 0+0 15
Анатомија 0+0  3+4 105
биохемија  0+0   4+4 120
Хистологија 0+0 2+2 60
16+14 15+15 900

 

Година Семестри Вкупно
II година III сем. IV сем.
Анатомија 2+4 0+0 90
Хистологија и ембриологија 2+2 0+0 60
Претклиничка мобилна протетика  2+3

 

1+3 135
Физиологија 4+4 2+2 180
Фармакологија со токсикологија 2+1 2+1 90
Основи на народна одбрана 2  1+1 1+1 60
Микробиологија 0+0 4+3 105
Патофизиологија 0+0  4+3 105
Патолошка анатомија  0+0   2+2 45
Статистика  1+0   0+0 30
14+16 15+15 900

 

Година Семестри Вкупно
IIIгодина V сем. VI сем.
Претклиничкафиксна протетика 1+3 1+3 120
Патолошка анатомија 4+2 0+0 105
Интерна медицина  4+2

 

4+2 180
Инфективни болести 0+0 3+1 60
Општа и воена хирургија 3+2 1+1 105
Радиологија  0+0 1+1 30
Офталмологија 1+1 0+0 30
Оториноларингологија 1+1  1+1 30
Физиологија на бременоста  0+0   1+1 30
Хигиена со социјална медицина  3+1 0+0 60
Основи на педијатрија 0+0 1+1 30
Дентална патологија и терапија 0+0  2+4 90
 18+12   15+15 900

 

Година Семестри Вкупно
IV година VII сем. VIII сем.
Клиничка мобилна протетика 1+6 1+6 210
Дентална патологија и терапија 1+6 1+6 210
Орална хирургија  2+2

 

1+3 120
Детска и превентивна стоматологија 0+0 2+2 60
ортодонција 0+0 2+3 75
Орална патологија со пародонтологија  1+2 1+2 90
дерматовенерологија 2+1 0+0 45
радиологија 1+1  0+0 30
Невропсихијатрија  2+2   0+0 60
 10+20   8+22 900

 

Година Семестри Вкупно
V година IXсем.  Xсем.
Клиничка фиксна протетика 1+6 1+6 210
Дентална патологија и терапија 1+6 0+6 195
Орална хирургија  0+3

 

0+0 45
Детска и превентивна стоматологија 1+2 2+3 105
ортодонција 1+2 0+2 75
Орална патологија и пародонтологија  1+2 2+2 105
Максилофацијална хирургија 2+2 2+3 135
Судска медицина 0+0  1+1 30
 7+23   7+23 900