Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет во учебната 1988/89 година

Година Семестри Вкупно
Iгодина I сем. II сем.
Физика 3+3 90
Хемија 4+4 120
биологија  4+3

 

105
Основи на марксизам со самоуправување 2+1 2+1 90
Општонародна одбрана1 1+1 1+1 60
Странски јазик  2+0 2+0 60
Увод во стоматологија 1+0 15
биохемија  4+4 120
анатомија  –   3+5 135
хистологија  –   2+2 60
Физичка култура  –   0+2 30
 17+12   15+15 855

 

Година Семестри Вкупно
II година III  сем. IV сем.
Анатомија 2+3 75
Хистологија со ембриологија 2+2 60
Статистика со информатика  2+1

 

45
Хигиена со социјална медицина 3+1 60
Општонародна одбрана 2 1+1 1+1 60
Претклиничка мобилна протетика  2+3 1+6 180
физиологија 4+3 2+3 180
Патолошка физиологија  2+2 60
Микробиологија со паразитологија  –   4+3 105
Патолошка анатомија  –   3+2 75
 15+14   13+17 835

 

Година Семестри Вкупно
IIIгодина V сем. VI сем.
Патофизиологија 2+1 45
Патолошка анатомија 3+2 3+2 75
Фармакологија со токсикологија  4+2

 

-1+3 90
Претклиничка фиксна протетика 1+3 4+2 120
Интерна медицина 4+2 1+1 180
невропсихијатрија  1+1 2+1 60
Општа и воена хирургија 2+1 2+1 90
Инфективни болести 1+0  2+2 60
Радиологија  –   2+4 60
Болести на забите и ендодонтот  –   1+1 90
офталмологија  –   1+1 30
Физиологија на бременоста  –   1+1 30
Основи на педијатријата  –   1+1 30
 18+12   15+15 900

 

Курикулмот на студиската програма може да го преземете (тука).