Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет во учебната 1991/92 година

I година Семестар I Семестар II Вкупно
Предмет Теоретска Практична Теоретска Практична
Вовед во стоматологија 15 0 15
Медицинска хемија 60 60 120
Биофизика 45 45 90
Биологија со хумана генетика 45 45 90
ОНО и ОСЗ на СФРЈ 30 15 30 15 90
Соиологија на медицината 30 15 30 15 90
Странски јазик 15 15 15 15 60
Физичка култура 0 15 0 45 60
Биохемија 60 30 90
Анатомија 45 60 105
Хистологија со ембриологија 30 30 60
ВКУПНО ЧАСОВИ 870

 

II година Семестар III Семестар IV Вкупно
Предмет Теоретска Практична Теоретска Практична
Анатомија 45 60 105
Хистологија со ембриологија 30 30 60
Физиологија 60 45 45 45 195
Претклиничка мобилна протетика 30 45 15 90 180
Странски јазик 30 0 30 0 60
Патолошка анатомија 45 30 75
Микробиологија со имунологија 45 30 75
Патофизиологија 30 30 60
Статистика со информатика 30 15 45
ВКУПНО ЧАСОВИ 855

 

III година Семестар V Семестар VI Вкупно
Предмет Теоретска Практична Теоретска Практична
Патолошка анатомија 45 30 75
Микробиологија со имунологија 15 15 30
Патофизиологија 30 15 45
Фармакологија со токсикологија 60 30 90
Претклиничка фиксна протетика 15 45 15 45 120
Болести на забите и ендодонтот (претклиника) 30 60 90
Интерна медицина 60 30 90
ВКУПНО ЧАСОВИ 540

 

IV година Семестар VII Семестар VIII Вкупно
Предмет Теоретска Практична Теоретска Практична
Општа и воена хирургија 30 15 30 15 90
Инфективни болести 30 0 15 15 60
Дерматовенерологија 30 15 45
Основи на педијатрија 15 15 30
Рендгенологија 30 30 60
Неврологија 15 15 30
Психијатрија со медицинска психологија 15 15 30
Клиничка мобилна протетика 15 45 15 45 120
Очни болести 15 15 30
Детска и превентивна стоматологија 15 0 15 0 30
Ортодонција 30 30 60
Оториноларингологија 30 30 60
Интерна медицина 60 30 90
Болести на забите и ендодонтот (клиника) 15 45 15 45 120
ВКУПНО ЧАСОВИ 855

 

V година Семестар IX Семестар X Вкупно
Предмет Теоретска Практична Теоретска Практична
Клиничка мобилна протетика 0 90 90
Орална хирургија (претклиника) 30 45 15 45 135
Ортодонција 30 30 15 30 105
Болести на забите и ендодонтот 15 90 0 90 195
Детска и превентивна стоматологија 15 45 15 45 120
Болести на устата и пародонтот (претклиника) 15 30 30 30 105
Клиничка фиксна протетика 15 45 60
Максилофацијална хирургија 30 30 60
Епидемиологија 15 0 15
ВКУПНО ЧАСОВИ 885

 

 

VI година Семестар XI Семестар XII Вкупно
Предмет Теоретска Практична Теоретска Практична
Основи на гинекологија 0 0 15 15 30
Социјална медицина со организација на здравствена заштита 30 15 45
Орална хирургија 0 45 45
Судска медицина 30 15 45
Болести на забите и ендодонтот (клиника) 0 90 90
Болести на устата и пародонтот (клиника) 30 30 0 30 90
Детска и превентивна стоматологија 15 30 0 30 75
Максилофацијална хирургија 30 30 0 30 90
Клиничка фиксна протетика 15 90 0 90 195
Хигиена 30 15 45
ВКУПНО ЧАСОВИ 750