Преглед на наставениот план на Медицинскиот факултет, Стоматолошки оддел, во учебната 1959/60 година

Година Семестри Вкупно
I година I сем. II сем.  
Предвојничка обука 1 + 1 1+1 60
Општествени науки 1 + 0   15
Анатомија 3+3 3+3 180
Хистологија со ембриологија 2+2 1+1 90
Физиологија 3+2 3+2 150
Биохемија со медицинкса хемија 2+1 2+1 90
Микробиологија 2+1 2+1 90
Претклиничка протетика   1+2 45

 

Година Семестри Вкупно
II година III сем. IV сем.  
Претклиничка протетика 3+6 2+8 285
Интерна со клиничка пропедевтика 3+1 3+1 120
Инфективни болести 2+1 1+0 60
Невропсихијатрија со медицинска психијатрија 1+1 1+1 60
Патолошка анатомија 2+2 2+2 120
Патофизиологија 1+1 2+1 75
Фармакологија 1+1 1+0 45
Педијатрија   1+0 30
Хирургија со трауматологија 1+1 1+1 60
Дерматовенерологија 1+1   30
Офталмологија 1+1   30
Оториноларингологија 1+1 1+1 60
Општа рентгенологија   1+1 30

 

Година Семестри Вкупно
III година V сем. VI сем.  
Дентална хирургија 1+1 2+2 90
Дентална патологија 2+6 2+6 240
Ортопедија на заби и вилици   1+4 75
Детска стоматологија   1+2 45
Клиничка протетика 2+6 2+6 240
Стоматолошка рентгенологија 2+2   60

 

Година Семестри Вкупно
IV година VII сем. VIII сем.  
Дентална хирургија 0+2 0+2 60
Дентална патологија 0+4 0+4 120
Ортопедија на заби и вилици 1+2 0+0 75
Детска стоматологија 1+2 0+2 75
Болести на устата 1+2 1+3 105
Вилчна хирургија со хируршка протетика 1+2 1+2 90
Хигиена со социјална медицина и медицинскастатистика   2+0 30
Судска медицина   2+0 30
Клиничка протетика 0+6 0+4 150