(Македонски) Органи и тела на факултетот

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Органи на Факултетот се:

Деканот е раководен орган на Факултетот.Тој гозастапува и го претставува Факултетот во земјата и во странство. Надлежностите на деканот се предвидени во Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, Правилникот за внатрешни односи и работење на Стоматолошкиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје.

На Факултетот се избираат 3 продекани и тоа:

 

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот.  Деканатската управа брои 12 члена. и тоа: деканот, продеканите, раководителите на катедрите и претседателот на Студентскиот парламент на Факултетот.

Наставно-научниот совет е стручен орган на Факултетот.Наставно-научниот совет го сочинуваат редовните и вонредните професори и доцентите вработени на Факултетот, како и претставници кои ги избираат студентите.

Наставно-научниот совет формира постојани и повремени работни тела за одделни прашања од неговиот делокруг.На Факултетот како постојани работни тела се формираат следните одбори:

 

Наставно-научниот совет на Факултетот формира Етичка комисија. Етичката комисија е стручно-работно тело за медицинско-стоматолошки истражувања.

За организирање на вториот циклус студии се формира Наставно-научен колегиум на студиска програма за втор циклус на студии.

За организирање на третиот циклус студии се формира Совет за докторски студии.

За да оствари соработка и доверба со јавноста, деловната заедница, професионалните комори и со други институции и здруженија на граѓани од подрачјето во кое ги врши високообразовната дејност и научноистражувачката работа, како и за да оствари јавност и одговорност за вршењето на дејноста од јавен интерес, Факултетот формира факултетски одбор за соработка и доверба со јавноста.