Објавени конкурси за запишување на I и II циклус на студии

На 13.6.2018 година, во весникот Нова Македонија, се објавени конкурсите за запишување студенти на првиот и на вториот циклус на студии за академската 2018/2019 година на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Подетални информации за запишување на студентите на Стоматолошки факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје може да ги погледнете подолу: