Научен одбор

Надлежности на Научниот одбор се:

 • Доставува мислење до Наставно-научниот совет за годишните и завршните извештаи од раководителите на научно-истражувачките проекти
 • Доставува предлог до Наставно-научниот совет за отпочнување постапка за избор на почесни професори на Факултетот
 • Одборот разгледува и други прашања за кои ќе биде овластен од деканот или од Наставно-научниот совет на Факултетот.

 

Состав на Научниот одбор:

 • Проф. д-р Силвана Георгиева, претседател
 • Проф. д-р Билјана Капушевска
 • Проф. д-р Славе Наумовски
 • Проф. д-р Јадранка Бундевска
 • Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска
 • Проф. д-р Лидија Поповска
 • Проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска
 • Доц. д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска
 • Проф. д-р Оливер Димитровски
 • Доц. д-р Илијана Муратовска
 • Доц. д-р Наташа Тошевска