Наставен одбор

Надлежности на Наставниот одбор се:

 • Му предлага на Наставно-научниот совет услови и критериуми за запишување студенти на студиските програми од прв циклус студии
 • Доставува предлог до Наставно-научниот совет за членови на конкурсната комисија за упис на студенти на студиските програми од прв циклус на студии
 • Доставува предлог до Наставно-научниот совет за бројот на студенти за запишување на прва година за сите студиски програми од прв циклус на студии
 • Поднесува до Наставно-научниот совет извештај за бројот на запишани студени по студиски програми
 • Доставува предлог до Наставно-научниот совет за воведување нови студиски програми и за измени и дополнувања на студиските програми од прв циклус по предлог на катедрите
 • Доставува извештај за спроведена евалуација од страна на студените
 • Се грижи за организирањето на издавачката дејност на факултетот и предлага мерки за нејзино унапредување (доставува предлог-план и програма за издавачка дејност на факултетот за секоја учебна година; разгледува прашања за потребата од издавање учебници и учебни помагала; доколку се утврди потреба од издавање на учебник или учебно помагало доставува предлог за рецензенти).
 • Предлага програма до Наставно-научниот совет за ангажирање на визитинг професори, афирмирани научници и стручњаци од практиката
 • Одборот разгледува и други прашања за кои ќе биде овластен од деканот или од Наставно-научниот совет на Факултетот.

 

Состав на Наставниот одбор:

 • Проф. д-р Мира Јанкуловска, претседател
 • Проф. д-р Ќиро Ивановски
 • Проф. д-р Снежана Пешевска
 • Проф. д-р Јагода Бајевска
 • Проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска
 • Проф. д-р Василка Ренџова
 • Проф. д-р Марија Пеева Петреска
 • Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова
 • Проф. д-р Александар Грчев
 • Доц. д-р Сашо Еленчевски
 • Рената Стефанова